Z przyjemnością przedstawiamy prelegentów i panelistów zbliżającej się konferencji – WIZJE PRZYSZŁOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ, która odbędzie w dniach 22-23 września 2022 r. w Warszawie.

Z przyjemnością przedstawiamy prelegentów i panelistów zbliżającej się konferencji – WIZJE PRZYSZŁOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ, która odbędzie w dniach 22-23 września 2022 r. w Warszawie.

Prof. Anne-Marie Le Pourhiet

Profesor prawa publicznego na Uniwersytecie Rennes I oraz wiceprezes Francuskiego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego. Uczy prawa konstytucyjnego oraz prawa podstawowych wolności. Autorka podręcznika prawa konstytucyjnego opublikowanego w zbiorze Corpus przez Editions Economica (wydanie 11 , 2021). Oprócz pracy nad instytucjami i systemem normatywnym, opublikowała obszernie analizę głównych zasad republikańskich, w tym zasady równości i wolności słowa. Wiele artykułów poświęciła również kwestionowaniu demokracji państwowo-narodowej pod wpływem postmodernizmu i federalizmu europejskiego. Jest kawalerem Legii Honorowej.

Napięcia i konflikty między ponadnarodowymi mocarstwami a państwami członkowskimi są klasycznym zjawiskiem nieodłącznie związanym z każdym złożonym systemem. W szczególności historia Amerykańska zawsze była i pozostaje w dużej mierze ciągiem cykli i ruchów równowagi pomiędzy uprawnieniami Unii a autonomią państw.

Jednakże napięcia te przybierają obecnie bardzo niepokojący obrót na naszym kontynencie, ponieważ w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych Ameryki, instytucje europejskie nie są i nigdy nie będą demokratyczne, postępująca i szalejąca federalizacja Unii, a więc kosztem samostanowienia narodów.

Ghislain Benhessa

prawnik i wykładowca na Uniwersytecie w Strasburgu, posiada doktorat z prawa i stopień naukowy z filozofii. Jest autorem rozprawy na temat stanu wyjątkowego w Stanach Zjednoczonych po 11 września. Wydał dwie książki : L’Etat de droit à l’épreuve du terrorisme (éditions de l’Archipel, 2017), oraz Le Totem de l’Etat de droit (éditions de l’Artilleur, 2021). Jest też stałym współpracownikiem różnych mediów (prasa, radio, telewizja).

Praworządność jest obecnie barometrem, według którego klasyfikuje się „dobre” i „złe” reżimy polityczne: z jednej strony te, które respektują jej wartości, z drugiej te, które pozwalają się od nich uwolnić. Pojawia się jednak poważny problem: jeśli wszyscy zgadzają się z jej uniwersalizmem, nikt nie jest w stanie określić jej kryteriów. Oznacza ona tyle samo godności ludzkiej, rozdziału władz, co wolności prasy, wolności religijnej czy wolności do wszelkiej zmiany, w tym zmiany płci. W skutek tego Europa używa obecnie tego pojęcia jako konia trojańskiego, by skuteczniej narzucić wyższość swojego prawa, supremację swojego orzecznictwa i ograniczyć autonomię swoich krajów członkowskich. Rządy prawa to zbrojne ramię federalnej Europy, która postępuje w ukryciu.

Prof. Tanja Karakamisheva-Jovanovska

Profesor zwyczajna na Wydziale Prawa „Iustinianus Primus” Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemu Politycznego. W 2002 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lublanie. Pracowała jako międzynarodowy i lokalny ekspert w projektach zarządzanych przez OBWE, UNDP, SEELS, GIZ, UE (Horyzont 2020), Radę Europy (Komisja Wenecka) i KAS (Program na rzecz praworządności). Była członkiem Komisji Weneckiej (2016-2020) i współautorką opinii Komisji. Jest autorką ponad 250 prac opublikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, opracowań tematycznych i zbiorów referatów. Uczestniczyła w ponad pięćdziesięciu seminariach, światowych kongresach i międzynarodowych konferencjach na całym świecie.

Abstrakt

Istnieje deficyt demokracji w instytucjach unijnych, zaburzony jest podziału władzy w UE, Unia ma poważny  problemu z legitymacją europejskich instytucji politycznych i europejskich partii politycznych, a także problemu z ochroną gwarantowanych praw podstawowych obywateli UE.

Poniżej przedstawiamy pozostałych prelegentów i panelistów, którzy pojawią się na konferencji – WIZJE PRZYSZŁOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ, która odbędzie w dniach 22-23 września 2022 r. w Warszawie: