Przejdź do treści

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo SWWS troszcząc się o jakość wydawanych publikacji naukowych stosuje dobre praktyki wydawnicze kierując się poszanowaniem praw autorskich i rzetelności naukowej oraz stosując transparentną procedurę recenzowania publikacji na podstawie wytycznych MNiSW. W naszej działalności stosujemy też zasady określone przez międzynarodową organizację Comittee on Publication Ethics (COPE). Wyraża się to w przestrzeganiu następujących procedur wydawniczych:

 • dbamy o prawidłowy i terminowy przebieg wszystkich etapów cyklu wydawniczego
 •  zapewniamy staranne opracowanie redakcyjne i edytorskie tekstu w  ścisłej współpracy z autorem
 • zapewniamy wysoki poziom publikacji poprzez odpowiedni dobór recenzentów
 • przestrzegamy tajemnicy – nie ujawnianiamy informacji na temat złożonych prac innym osobom niż określonym w procedurze wydawniczej, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym lub wydawcy
 • reagujemy w sytuacjach wykrycia nierzetelności – respektujemy zasady COPE w przypadkach:
 • podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację,
 • podejrzenia o konflikt interesów
 • podejrzenia o plagiat,
 • podejrzenia o sfabrykowanie danych,
 • podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe.
 • respektujemy przepisy prawa dotyczące równego traktowania autorów bez względu na: płeć, rasę, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, przekonania. Publikacje oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym.
 •  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stosujemy procedury zapobiegające zjawiskom:
 • ghostwriting” – gdy ktoś wniósł znaczący wkład w powstanie publikacji, a nie został ujawniony jako współautor ani jego rola nie została wskazana w podziękowaniach zamieszczonych w treści publikacji,
 • guest authorship” – gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca a jego nazwisko figuruje w oznaczeniu autorstwa.

Przedłożenie tekstu do naszego Wydawnictwa oznacza, że autorzy publikacji zgodzili się na zasady obowiązujące w Wydawnictwie.

Obowiązki Autora

 • Zobowiązania wynikające z autorstwa

Autorstwo publikacji powinno być ograniczone do osób, które stworzyły dany utwór. Osoby, które wniosły wkład w powstanie utworu (i których udział został oznaczony w umowie wydawniczej) powinny zostać wymienione jako współautorzy. Pozostałe osoby, które przyczyniły się do powstania utworu, powinny zostać wskazane w przypisie jako tzw. „osoby współpracujące” lub wskazane w „Podziękowaniach” z określeniem ich udziału w powstawanie utworu. Autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób (fizycznych lub prawnych) w jej powstanie (z podaniem afiliacji oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst do druku. Udowodnione przypadki związane z niepoprawnym oznaczeniem autorstwa (np. „ghostwriting”  i  „guest autorship”) są traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej i będą ujawniane przez Wydawnictwo.

 • Oryginalność złożonego tekstu

Autorzy zobowiązani są do przekazania do Wydawnictwa oryginalnych prac, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Złożenie tekstu do naszego Wydawnictwa jest równoznaczne z oświadczeniem, że korzystanie z cudzych prac na etapie powstawania utworu (dot. m.in. zapożyczania fragmentów tekstów, stwierdzeń) pozostawało w zgodzie z obowiązującymi zasadami prawa autorskiego oraz, że nie są znane im żadne okoliczności, które mogą prowadzić do uznania pracy za plagiat i  w pracy nie wykorzystano danych lub informacji uzyskanych w sposób niedozwolony (m.in. tekst, tabele, materiały graficzne).

 • Ujawnianie źródeł finansowania i konfliktu interesów

Autor jest zobowiązany do ujawnienia wszystkich źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkich istotnych konfliktów interesów.

 • Rzetelność materiałów badawczych 

Autorzy zobowiązani są do przedstawiania prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Opis wykonywanych prac badawczych powinien umożliwić jednoznaczną identyfikację źródeł danych. W przypadku ujawnienia przez Autora zasadniczego błędu lub nieścisłości w pracy, Autor zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sekretarza Wydawnictwa w najkrótszym możliwym terminie.

Obowiązki Recenzenta

 • Recenzje muszą być merytoryczne i obiektywne, zwierać jasno sformułowane uwagi, poparte odpowiednią argumentacją.
 • Recenzenci zobowiązani są wykonać i dostarczyć recenzję w ustalonym terminie.
 • Przyjmując recenzję do wykonania recenzenci deklarują swoją bezstronność w stosunku do Autora (brak pokrewieństwa, brak związków prawnych, brak podległości zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji). Ponadto oświadczają, że nie brali osobistego udziału w przygotowaniu publikacji będącej przedmiotem recenzji.
 •  Recenzenci zobowiązani są do stosowania zasady poufności – nie ujawniania treści powierzonych tekstów poza upoważnionymi przedstawicielami Wydawnictwa. Nie mogą wykorzystać materiałów ani informacji, które pozyskali w procesie recenzji do osiągnięcia własnych korzyści osobistych.
 • Recenzenci zobowiązani są do informowania Wydawnictwa o wszelkich podejrzeniach dotyczących naruszenia praw autorskich poprzez wskazanie odpowiednich fragmentów tekstu, które ich zdaniem stanowią naruszenie
pl_PLPolish
MENU