Regulamin Wydawnictwa

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1 1. W Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, zwanej dalej „Uczelnią”, funkcjonuje wydawnictwo pod nazwą Wydawnictwo SWWS, zwane dalej „Wydawnictwem”.  2. Wydawnictwo może posługiwać się nazwą skróconą w realizacji wszelkich działań związanych z ewaluacją Uczelni i wydawanych przez Uczelnię publikacjach, w repozytoriach i w bazach danych czasopism, na stronach internetowych poświęconych działalności naukowej lub wydawniczej oraz dla potrzeb indeksacji. 

§ 2 1. Wydawnictwo podlega Prorektorowi ds. nauki Uczelni, zwanemu dalej „Prorektorem”. 2. Prorektor sprawuje nadzór nad działalnością Wydawnictwa bezpośrednio oraz za pośrednictwem kierownika Wydawnictwa.

§ 3 1. Wydawnictwo realizuje politykę wydawniczą i informacyjną Uczelni, ustaloną przez Rektora-Komendanta wraz z radą biblioteczną i wydawniczą, o której mowa w § 19 statutu Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.  2. W ramach swojej działalności Wydawnictwo wydaje między innymi: 1) czasopisma naukowe; 2) podręczniki akademickie; 3) opracowania metodyczne i naukowe; 4) skrypty i inne pomoce dydaktyczne; 5) materiały z seminariów, sympozjów oraz konferencji naukowych i szkoleniowych; 6) materiały informacyjne z zakresu prowadzonej działalności statutowej oraz materiały bibliograficzne. 3. Do zakresu działalności Wydawnictwa należy w szczególności:  1) wydawanie i rozpowszechnianie publikacji włączonych do planu wydawniczego;  2) sporządzanie kalkulacji kosztów wydania publikacji;  3) prowadzenie dokumentacji związanej z wydaniem poszczególnych publikacji;  4) współpraca z drukarniami w zakresie zlecanych zadań; 

Strona 2 z 3

5) wysyłka egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz egzemplarzy nieobowiązkowych – zgodnie z dyspozycją Prorektora;  6) promowanie publikacji wydanych przez Wydawnictwo;  7) prowadzenie innej działalności w zakresie ustalonym przez Rektora-Komendanta. 

Rozdział II  Kierownik Wydawnictwa 

§ 4 1. Kierownik Wydawnictwa kieruje bieżącą pracą Wydawnictwa i podlega bezpośrednio Prorektorowi. 2. Kierownika Wydawnictwa powołuje Rektor-Komendant na wniosek Prorektora.

§ 5 Do zadań kierownika Wydawnictwa należy w szczególności:  1) sporządzanie projektu planu rzeczowo-finansowego Wydawnictwa oraz projektu planu działalności wydawniczej, a także sprawozdań z ich wykonania; 2) przedstawianie rocznych sprawozdań z działalności Wydawnictwa;  3) przygotowanie i przedstawianie – na żądanie rady bibliotecznej i wydawniczej – kalkulacji kosztów wydania poszczególnych publikacji wstępnie przyjętych do wydania;  4) podejmowanie decyzji dotyczących wznowień wydanych publikacji; 5) nadzór nad wydawanym czasopismem naukowym „The Prison Systems Review”.

Rozdział III Finanse Wydawnictwa 

§ 6 1. Plan rzeczowo-finansowy Wydawnictwa jest sporządzany na rok obrotowy.  2. Kierownik Wydawnictwa przedkłada plan rzeczowo-finansowy Kanclerzowi Uczelni, w terminie wyznaczonym w harmonogramie planowania finansowego, po uprzednim zaopiniowaniu  go przez radę biblioteczną i wydawniczą. 3. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wydawnictwa sporządza się za dany rok obrotowy. Kierownik Wydawnictwa przedkłada sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Kanclerzowi Uczelni, po uprzednim zaopiniowaniu go przez radę biblioteczną i wydawniczą.

§ 7

Przychodami Wydawnictwa są:  1) środki przekazane na pokrycie kosztów publikacji skierowanych do wydania zgodnie z zasadami finansowania publikacji określonymi przez Rektora-Komendanta;  2) środki przekazane przez podmioty zewnętrzne zlecające wydanie publikacji;  3) wpływy z rozpowszechniania publikacji wydanych przez Wydawnictwo;  4) inne wpływy. 

Strona 3 z 3

§ 8 Koszty Wydawnictwa wykazywane są w sporządzanym planie finansowym na dany rok obrotowy.