Przejdź do treści

Nowości

“Transdermal measurement and monitoring of alcohol concentration. Possibilities of implementation and adaptation in the Polish penitentiary and post-penitentiary system”, BEATA MARIA NOWAK, SŁAWOMIR GRZESIAK, MAJA ZAWADZKA

“The book has great application value for the application and lawmaking, especially in the sphere of law and penitentiary policy. Th ere is a great possibility of adaptation and implementation of the use of transdermal measurement and monitoring of TMSA alcohol concentration in convicts in conditions of the isolation system”.
Andrzej Bałandynowicz

“Monograph is an interesting attempt to establish the legitimacy and possibility of introducing the TMSA system in Polish penitentiary units, which the authors recognized on the basis of the experience of other countries, literature on the subject and own studies.”
Jacek Pomiankiewicz

GO TO PUBLICATION…


Transdermalny pomiar i monitorowanie stężenia alkoholu. Możliwości implementacji i adaptacji w polskim systemie penitencjarnym i postpenitencjarnym” BEATA MARIA NOWAK, SŁAWOMIR GRZESIAK, MAJA ZAWADZKA

„Książka posiada dużą wartość aplikacyjną dla stosowania oraz stanowienia prawa. Zwłaszcza w sferze prawa i polityki penitencjarnej. Istnieje duża możliwość adaptacji oraz implementacji zastosowania transdermalnego pomiaru i monitorowania stężenia alkoholu TMSA u skazanych w warunkach systemu izolacyjnego.”
prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

„Monografia jest interesującą próbą ustalenia zasadności i możliwości wprowadzenia systemu TMSA w polskich jednostkach penitencjarnych, co rozpoznali autorzy na podstawie doświadczeń innych państw, literatury przedmiotu oraz badań własnych.”
dr Jacek Pomiankiewicz

PRZEJDŹ DO PUBLIKACJI


„Transdermal measurement and monitoring of alcohol concentration. Experiences and evaluation studies from countries using the TMSA technology”, scientific editing: Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka.

„This monograph is primarily of praxeological value, because the research issues undertaken are to enable the improvement of penitentiary practice and before making a decision about the introduction of the TSMA system to the Polish legal system, it is important to know its possibilities and limitations”
from the review: Irena Mudrecka, PhD (Opole University).
“An interesting undertaking, but equally controversial, because in other penitentiary systems of the world such a solution has not been used so far. It is all the more interesting to learn the origins of the indicated TMSA program, and especially the arguments for the rightness of introducing the above-described goal and values to the Polish prison system.”
from the review: Paweł Szczepaniak, PhD (Warsaw University).

GO TO PUBLICATION…


„Transdermalny pomiar i monitorowanie stężenia alkoholu. Doświadczenia i badania ewaluacyjne państw stosujących technologię TMSA „
redakcja naukowa: Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka

„(…) Przedsięwzięcie interesujące, choć równie kontrowersyjne, bowiem w innych systemach penitencjarnych świata dotąd nie jest stosowane tego typu rozwiązanie. Tym bardziej interesujące jest poznanie genezy wskazanego programu TMSA, a zwłaszcza argumenty przemawiające za słusznością wprowadzenia do polskiego więziennictwa przedsiębranego wyżej opisanego celu i wartości, które temu przyświecają. Odpowiedzi można oczekiwać po lekturze publikacji.”
z recenzji: dr Paweł Szczepaniak (Uniwersytet Warszawski) „Niniejsza monografia ma przede wszystkim wartość prakseologiczną, gdyż podjęta problematyka badawcza ma umożliwić doskonalenie praktyki penitencjarnej, bowiem przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu systemu TSMA do polskiego systemu prawnego ważnym jest poznanie jego możliwości oraz ograniczeń. (…)”
z recenzji: dr hab. prof. UO Irena Mudrecka (Uniwersytet Opolski)

PRZEJDŹ DO PUBLIKACJI…


Prawne instrumenty przeciwdziałania pandemii COVID-19 i ich konsekwencje dla praw socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych w wybranych państwach europejskich red. Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora

„Recenzowana praca jest wartościowym studium reakcji prawodawczej wybranych państw europejskich na pandemię COVID-19 i skutków tej reakcji dla praw socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych. Autorzy oraz redaktorzy publikacji szczegółowo analizują zmiany wprowadzane – często w pośpiechu – przez ustawodawców i rządy w odpowiedzi na najpoważniejsze od dekad zagrożenie zdrowia publicznego. Należy docenić sam pomysł takiego opracowania prawnoporównawczego, gdyż uwypukla ono znaczenie praw socjalnych, gospodarczych i kulturalnych dla funkcjonowania społeczeństw i państw w warunkach pandemicznych. (…)” (z recenzji)

„Przedstawiona praca z pewnością ma ważne znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze, dotyczy relatywnie nowego zjawiska, jakim jest pandemia COVID-19, i przyjmowanego w związku z nim rozbudowanego ustawodawstwa. Po drugie, jak pokazuje doświadczenie, ustawodawstwo to bodajże w największym stopniu ingerowało w prawa i wolności jednostki, chwiejąc standardem ochrony jednostek i podmiotów podobnych, co nadwyrężyło zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa. Po trzecie, ograniczenia praw i wolności, wprowadzane w związku z epidemią, w bardzo dużym stopniu dotyczyły tzw. praw drugiej generacji, czyli praw i wolności socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych, które generalnie cieszą się znacznie mniejszym zainteresowaniem doktryny prawniczej aniżeli prawa osobiste czy polityczne. Po czwarte wreszcie, praca – na co wskazuje już sam jej tytuł – przyjmuje szeroką perspektywę badawczą, biorąc za przed[1]miot swojego zainteresowania analizę porównawczą z różnych państw europejskich. (…)” (z recenzji)

Wartości Unii Europejskiej w świetle art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, red. Artur Kotowski, Aleksandra Syryt

„W książce postawione zostały fundamentalne pytania o to, czym w istocie jest Unia Europejska, którym wartościom ma ona służyć i jak należy te wartości współcześnie odczytywać. Przedmiotem analizy uczyniono art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Autorzy wyjaśniają, w jaki sposób poszczególne, wymienione tam pryncypia – takie jak godność osoby, wolność, demokracja, równość, państwo prawne, prawa człowieka i mniejszości – składają się na uniwersalny wzorzec tożsamościowy organizacji” (z recenzji)

„Podjęta w pracy problematyka jest niewątpliwie aktualna z uwagi nie tylko na aktualny dyskurs doktryny prawniczej poświęcony problematyce wartości, na których opiera się Unia, ich roli w kształtowaniu procesu integracji, ale także z uwagi na stosunkowo nieliczne tak kompleksowe opracowania tej problematyki w polskim piśmiennictwie.” (z recenzji)

Wyzwania i zagrożenia w działalności funkcjonariuszy publicznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Wybrane aspekty,  red. Tomasz Kośmider, Julia W. Tocicka

„Prezentowana monografia, wpisując się w rozwijany współcześnie nurt badań nad bezpieczeństwem z uwzględnieniem właściwej mu wielowymiarowości, stanowi interdyscyplinarne ujęcie tej problematyki, zwracając szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa publicznego.” (Ze wstępu)

Edyta Krzysztofik (redakcja naukowa) Wstęp do źródeł prawa Unii Europejskiej:

Z recenzji:

„(…) dzieło skierowane jest przede wszystkim do studentów i osób, które rozpoczynają naukę prawa unijnego. Konsekwentnie przygotowane jest ono w sposób zrozumiały i przystępny. Warto zauważyć, że autorzy nie tylko przedstawiają podstawowe informacje, jakie odbiorca powinien posiadać, lecz także szeroko odnoszą się do wykładni orzeczniczej, co znacznie ułatwia zrozumienie niejednokrotnie trudnych zagadnień. Należy również podkreślić, że niniejsza pozycja w sposób szczególny koncentruje się na trudnych zagadnieniach, tj. charakterze prawa unijnego w rozumieniu trybunałów konstytucyjnych łącznie z najnowszymi wyrokami, które prezentują odmienne stanowisko na temat tego problemu, zasadzie podziału kompetencji czy nowym pojęciu unijnego wymiaru sprawiedliwości. (…)”

Marcin Strzelec, Optymalizacja systemu budowania kompetencji Kadry Służby Więziennej w zakresie bezpieczeństwa publicznego

„Autor w sposób przejrzysty, pragmatyczny i systemowy prowadzi czytelnika przez najważniejsze obszary bezpieczeństwa postrzeganego z punktu widzenia jednostki, społeczeństwa i państwa, uwypuklając znaczenie Służby Więziennej dla bezpieczeństwa publicznego […] wprowadza czytelnika w problematykę opracowania i potrzeby kształtowania kompetencji Służby Więziennej w budowaniu bezpieczeństwa Polski i Polaków. […] Przedstawione wyniki badań są inspirujące poznawczo i stanowią cenne źródło wiedzy dla tych wszystkich, którzy odpowiadają za kształt Służby Więziennej w Polsce, […] i stanowią istotny wkład w rozwój nauk o bezpieczeństwie, zwłaszcza w aspekcie roli i znaczenia Służby Więziennej dla bezpieczeństwa publicznego.”

Jarosław Szymanek (redakcja naukowa) 25 lat stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„(…) książka w sposób systemowy ukazała zagadnienia związane z funkcjonowaniem we współczesnych i niedawno minionych realiach społecznych, politycznych i gospodarczych Konstytucji RP z 1997 r. W naturalny sposób wpisuje się ona w nurt analiz pojawiających się z okazji 25-lecia jej obowiązywania, jednak zapewne z powodu wyjątkowego doboru Autorów niejednokrotnie prezentuje szczególnie wartościowe spostrzeżenia i wskazuje trendy rozwojowe, skutkujące cennymi wnioskami de lege ferenda. . Bez wątpienia książka może być cennym punktem odniesienia dla teoretyków i praktyków szeroko rozumianego prawa konstytucyjnego, w tym: prawników, politologów, polityków, dziennikarzy i studentów.”

Agata Czarnecka, Michał Sopiński (redakcja naukowa)
Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej

„Oddajemy w ręce Czytelników wyniki badań dotyczących aksjologicznych podstaw systemu prawa. Były one prezentowane na konferencji „Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej” (Legal Theory and Practice in the Natural Law Perspective), zorganizowanej w dniach 16–17 września 2021 roku w Warszawie przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości. (…) W  publikacji – oprócz zapisów wniosków z debat, wykładów i polemik – uwzględniono teksty młodych polskich badaczy traktujące o klasycznych koncepcjach prawnonaturalnych zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym.”

Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak (redakcja naukowa)
STRATEGIA REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB SKAZANYCH Integralny model wspomagania resocjalizacyjno-readaptacyjnego

„Niniejsza publikacja jest propozycją strategii reintegracji społecznej osób skazanych, opartej na integralnym modelu wspomagania resocjalizacyjno-readaptacyjnego osób skazanych opuszczających jednostki penitencjarne. (…)
W ocenie redaktorów niniejszej monografii istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na problematykę wspomagania osób opuszczających jednostki penitencjarne zarówno w kontekście dostępnych, jak i modelowych rozwiązań systemowych w tym zakresie, w tym innowacyjnych i nowatorskich.”

Piotr Baczar
Dowodzenie działaniami specjalnymi

„Książka ta poświęcona jest zagadnieniom związanym w aspektem systemu
dowodzenia w czasie działań specjalnych. Sam temat dowodzenia bardzo często
pomijany jest we współczesnej literaturze, a liczba opracowań i pozycji książkowych jest znikoma. Niewątpliwie uwarunkowane zostało to trudnością podejmowanego tematu, wieloaspektowością zagadnienia i potrzebą praktycznego ujęcia tej kwestii.”

Książka opublikowana w ramach projektu pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego pn. „Sprawiedliwość” finansowanego
ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Jarosław Szymanek
Wstęp do prawa wyborczego

„Wybory są bez wątpienia najważniejszym elementem gry politycznej. W ich wyniku pozycjonuje się scenę polityczno-partyjną, dokonuje się selekcji kandydatów (a tym samym konstruuje się klasy polityczne i przypisuje ich uczestnikom różne role), formułuje się strategie działania oraz – niestety coraz częściej – prześciga się w obietnicach wyborczych i populistycznych hasłach, co z wyborów zdejmuje znamię merytoryczności, nadając im stygmat trywialnej, czasami wręcz prymitywnej reklamy.”

Krzysztof Koźmiński
Kierunki Reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych

„Omawiane w niniejszej publikacji zagadnienia są jednymi z najtrudniejszych oraz najbardziej skomplikowanych, z którymi mierzą się przedstawiciele zarówno nauki prawa, jak i nauk społecznych (w tym ekonomii). Na stan ten wpływa nie tylko okoliczność skomplikowania, wieloaspektowości oraz szczegółowości materii prawnej, której dotyczy analizowany Projekt, lecz przede wszystkim kwestia doniosłości społecznej materii normowanej proponowaną Nowelizacją, a także świadomość, że w przypadku systemowych rozwiązań systemu emerytalnego brak jest rozwiązań „czarno-białych”, jednoznacznie pozytywnych albo negatywnych.”

pl_PLPolish
MENU