Przejdź do treści

Nowości

Agata Czarnecka, Michał Sopiński (redakcja naukowa)
Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej

„Oddajemy w ręce Czytelników wyniki badań dotyczących aksjologicznych podstaw systemu prawa. Były one prezentowane na konferencji „Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej” (Legal Theory and Practice in the Natural Law Perspective), zorganizowanej w dniach 16–17 września 2021 roku w Warszawie przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości. (…) W  publikacji – oprócz zapisów wniosków z debat, wykładów i polemik – uwzględniono teksty młodych polskich badaczy traktujące o klasycznych koncepcjach prawnonaturalnych zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym.”

Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak (redakcja naukowa)
STRATEGIA REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB SKAZANYCH Integralny model wspomagania resocjalizacyjno-readaptacyjnego

„Niniejsza publikacja jest propozycją strategii reintegracji społecznej osób skazanych, opartej na integralnym modelu wspomagania resocjalizacyjno-readaptacyjnego osób skazanych opuszczających jednostki penitencjarne. (…)
W ocenie redaktorów niniejszej monografii istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na problematykę wspomagania osób opuszczających jednostki penitencjarne zarówno w kontekście dostępnych, jak i modelowych rozwiązań systemowych w tym zakresie, w tym innowacyjnych i nowatorskich.”

Piotr Baczar
Dowodzenie działaniami specjalnymi

„Książka ta poświęcona jest zagadnieniom związanym w aspektem systemu
dowodzenia w czasie działań specjalnych. Sam temat dowodzenia bardzo często
pomijany jest we współczesnej literaturze, a liczba opracowań i pozycji książkowych jest znikoma. Niewątpliwie uwarunkowane zostało to trudnością podejmowanego tematu, wieloaspektowością zagadnienia i potrzebą praktycznego ujęcia tej kwestii.”

Książka opublikowana w ramach projektu pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego pn. „Sprawiedliwość” finansowanego
ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Jarosław Szymanek
Wstęp do prawa wyborczego

„Wybory są bez wątpienia najważniejszym elementem gry politycznej. W ich wyniku pozycjonuje się scenę polityczno-partyjną, dokonuje się selekcji kandydatów (a tym samym konstruuje się klasy polityczne i przypisuje ich uczestnikom różne role), formułuje się strategie działania oraz – niestety coraz częściej – prześciga się w obietnicach wyborczych i populistycznych hasłach, co z wyborów zdejmuje znamię merytoryczności, nadając im stygmat trywialnej, czasami wręcz prymitywnej reklamy.”

Krzysztof Koźmiński
Kierunki Reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych

„Omawiane w niniejszej publikacji zagadnienia są jednymi z najtrudniejszych oraz najbardziej skomplikowanych, z którymi mierzą się przedstawiciele zarówno nauki prawa, jak i nauk społecznych (w tym ekonomii). Na stan ten wpływa nie tylko okoliczność skomplikowania, wieloaspektowości oraz szczegółowości materii prawnej, której dotyczy analizowany Projekt, lecz przede wszystkim kwestia doniosłości społecznej materii normowanej proponowaną Nowelizacją, a także świadomość, że w przypadku systemowych rozwiązań systemu emerytalnego brak jest rozwiązań „czarno-białych”, jednoznacznie pozytywnych albo negatywnych.”

MENU