Współpraca bilateralna

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

The University of York

Od jesieni 2019 roku Instytut Badawczo-Rozwojowy SWWS współpracuje  z The University of York (Wlk. Brytania) w zakresie projektu wykorzystującego kształtowanie umiejętności rozwiązy-wania problemów, aby wspierać osoby pozbawione wolności w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami w ich życiu. Stanowi to ważny element przeciwdziałania samouszkodzeniom wśród więźniów, a program  jest oparty na naukowych dowodach i założeniach psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Dotychczasową współpracę można obserwować na specjalnych stronach internetowych uczelni.

Informacje na temat projektu IAPSS (International Adaptation of Problem-Solving Skills), dotyczącego międzynarodowej adaptacji umiejętności rozwiązywania problemów dla osób pozbawionych wolności w Polsce w oparciu o doświadczenia brytyjskiego systemu więziennictwa można odnaleźć za pomocą linka:

1) https://www.york.ac.uk/healthsciences/research/mental-health/projects/international-adaptation-poland

Według założeń i partnerskich ustaleń głównym celem jest przeszkolenie kadry, stworzenia ram szkoleń z wykorzystaniem materiałów psychoedukacyjnych, dzięki którym nabyte umiejętności przez personel więzienny bezpośrednio przełożą się na profilaktykę presuicydalną wobec osób pozbawionych wolności. Poszczególne etapy projektu oparte są o badania wśród personelu więziennego pod kątem wyboru najbardziej skutecznej i dostosowanej formy działań do polskiego systemu więziennictwa.

Z kolei informacje zamieszczone na głównej stronie internetowej University of York, odnoszą się
do prowadzonej pod kierunkiem dr Amandy Perry grupy wymiaru sprawiedliwości ds. zdrowia psychicznego, działającej na szczeblu krajowym i międzynarodowym (współpraca The University of York, The University of Leeds,  The University of Oxford) oraz zajmującej się medycyną sądową,
wprowadzającą programy w zakresie zdrowia psychicznego, mające na celu profilaktykę zdrowia psychicznego więźniów, systematyczne przeglądy i syntezę dowodów z badań:

2) https://www.york.ac.uk/healthsciences/research/mental-health/ourresearch/forensic-mental-health/

Projekt Problem Solving umożliwia rozwój i przenoszenie brytyjskiego systemu rozwiązywania problemów kierowanego przez współosadzonych do polskiego systemu penitencjarnego. Program ma na celu opracowanie modelu umożliwiającego przenoszenie schematu szkolenia z rozwiązywania problemów dla personelu więziennego w Polsce oraz przetestowanie wykonalności wykorzystania tych umiejętności za pomocą randomizowanego kontrolowanego badania.

W założeniach strony partnerskie współdziałają, realizując trzy kluczowe cele:

  • przeszkolenie trenerów w zakresie realizacji pakietu szkoleniowego dla personelu więziennego w Polsce,
  • serię konsultacji z interesariuszami i usługobiorcami w celu upewnienia się, że materiały szkoleniowe są dostosowane do kontekstu i odpowiednie oraz
  • dostarczenie umiejętności rozwiązywania problemów za pomocą wykonalności randomizowanej kontrolowanej próby. Nasze badanie jest zarejestrowane  w rejestrze ISRCTN.

   Dotychczas zrealizowano trzy z czterech etapów bilateralnej współpracy:

  1. przeszkolenie grupy funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie stosowania techniki Problem Solving w ramach programu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów
    w sytuacjach trudnych,                
  2. proces translacji materiałów psychoedukacyjnych celem opracowania polskiego pakietu szkoleniowego (celem było opracowanie: praktycznego skryptu, nagrania wideo, monografii dydaktyczna),
  3. konsultacje z personelem więziennym celem oceny zastosowania w praktyce materiałów oraz praca nad polską animacją video, za pośrednictwem której  demonstruje się rozwijanie umiejętności za pomocą techniki Problem Solving.

Ostatnią fazą projektu są randomizowane kontrolowane badania kliniczne celem oceny wpływu wykorzystania techniki w oparciu o materiały szkoleniowe w grupie osadzonych. W tym celu zaplanowano badanie 100 osadzonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej z oddziałów z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi.

Źródło/References: A.E. Perry et al., The effect of a peer-led problem-support mentor intervention on self-harm and violence in prison: An interrupted time series analysis using routinely collected prison data, EClinicalMedicine (2020), https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100702

28 kwietnia 2021 r. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości wraz z The University of York zorganizowała polsko-brytyjski webinar, gdzie omawiano dotychczas podjęte działania w ramach projektu naukowego. Wskazywano skuteczność programu Problem Solving w brytyjskich więzieniach na podstawie wywiadów z osadzonymi, możliwość stosowania technologii jako wsparcia w procesie szkolenia oraz podczas warsztatów rozwijania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Polska strona wskazywała na dotychczasowe rezultaty badań, dotyczące oceny wdrożenia poszczególnych elementów programu adekwatnie do polskich realiów więziennych.

Skuteczność programu rozwiązywania problemów w brytyjskich więzieniach została zademonstrowana przy użyciu metody mieszanej i analizy szeregów czasowych. Strona polska wskazała
na wyniki dotychczas przeprowadzonych badań dotyczących oceny realizacji poszczególnych elementów programu uwzględniając polskie realia więzienne.

École Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP)

W 2021 roku Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zawarła porozumienie z École Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP)

https://www.enap.justice.fr/

Francuska uczelnia jest uznanym ośrodkiem badawczym i szkoleniowym w obszarze penitencjarystyki. Z powodzeniem kształci kadry dla służby i administracji francuskiej. W ostatnich latach przestąpiła również do realizacji grantów europejskich. Jako odpowiednik naszej szkoły we Francji, pozostaje naturalnym partnerem dla transferu doświadczeń, wiedzy oraz kompetencji. W szczególności współpraca z ENAP przyczynić się może do udziału Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w projektach europejskich.

Kluczowym elementem współpracy rozwijanej na podstawie umowy bilateralnej jest projekt badawczy zogniskowany wokół zjawiska przemocy w więzieniach. Projekt angażuje analityków i pracowników badawczo-dydaktycznych w obu uczelniach. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego jest dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak. Efekty prac są na bieżąco prezentowane w trakcie seminariów, konferencji, a w przyszłości również w ramach publikacji.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)

Od końca 2020 roku Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, w oparciu o memorandum of understanding, prowadzi rozmowy w sprawie przystąpienia do wymiany akademickiej i realizacji wspólnych projektów z Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE).

https://en.uni-nke.hu/

NKE jest kluczową na Węgrzech i największą, skonsolidowaną instytucją kształcącą funkcjonariuszy wszystkich rodzajów służb państwowych oraz urzędników cywilnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Interdyscyplinarne doświadczenia NKE pozostają tym samym unikalne, a współpraca z tym partnerem pozwoli naszej szkole na zwiększenie obecności i rozpoznawalności w regionalnym środowisku naukowym.