Wizyta Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia w Kampusie Mundurowym Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

8 września 2021 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś złożył wizytę w Kampusie Mundurowym Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu. 

Głównym celem pobytu w Kaliszu było zapoznanie się z realizacją programu doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę na stanowisku monitorowego. 

Szkolenia dla funkcjonariuszy w ramach projektu badawczego pn. „Pilotażowe  kompleksy penitencjarne” w zakresie Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych, realizowane są w terminie od lipca do października br. i obejmą 540. uczestników.

Z uwagi na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych oraz aktualne zapotrzebowanie Służby Więziennej na przeszkolenie funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku monitorowego, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości przygotowała i uruchomiła cykl szkoleń, które mają charakter doskonalenia zawodowego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy, w  szczególności postępowanie w sytuacjach zagrożenia, rozpoznawanie sygnałów presuicydalnych w zachowaniu osadzonych, zapobieganie samobójstwom oraz radzenie sobie funkcjonariuszy z obciążeniem psychofizycznym, to główne cele szkolenia dedykowane tej grupie funkcjonariuszy.

Kampus Mundurowy SWWS 

Wizyta Wiceministra Sprawiedliwości w Kampusie Mundurowym Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości była okazją do zapoznania się z codzienną działalnością Uczelni. Podczas spotkania gen. dr Marcin  Strzelec,  Rektor – Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości zapoznał gościa z terenem Kampusu Mundurowego oraz możliwością wykorzystania infrastruktury Uczelni do prowadzenia zajęć ze studentami. Sekretarz Stanu Michał Woś wizytował ćwiczenia na strzelnicy i hali sportowej, w których uczestniczyli słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej. Spotkał się również z przyszłą kadrą kierowniczą Służby Więziennej – słuchaczami studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi SW oraz z  najmłodszymi funkcjonariuszami SW, odbywającymi kurs przygotowawczy –  od 1 października br. studentami Uczelni.

Spotkanie dało możliwość zaprezentowania różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem metod nauczania praktycznego, takich jak gry decyzyjne, symulacje, zarządzanie zespołem oraz komunikacja interpersonalna, które stały się przedmiotem dyskusji na temat nowoczesnego modelu kształcenia kadr polskiego więziennictwa.