Перейти до вмісту

SZKoŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCi

O Uczelni

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) początkowo nosząca nazwę Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (WSKiP), została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości, na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461).

Decyzja o zmianie nazwy z WSKiP na SWWS  w roku 2021, podyktowana była koniecznością dostosowania nazwy Uczelni do rozszerzonego zakresu jej działalności, uwzględniającego oprócz kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, również prowadzenie kształcenia przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Statutowym celem działalności Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Absolwenci Uczelni będą posiadać odpowiednie przygotowanie do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej; w organizacjach społecznych i edukacyjnych; w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku uczelni zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Penitencjarystyka, umożlwiającym przekazanie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej w szerokim zakresie, zorientowanej na przygotowanie absolwentów do wykonywania konkretnie sprofilowanych ról zawodowych oraz  wiedzy akademickiej korespondującej z problematyką, rozumieniem i refleksją nad zagadnieniami stanowiącymi przedmiot Penitencjarystyki.

Kierunek Penitencjarystyka mieści się w dziedzinie nauk społecznych i obejmuje swoim zakresem wiele dyscyplin z tej dziedziny, takich jak:

Nauki
Prawne

Nauki o Bezpieczeństwie

Nauki
Socjologiczne

Pedagogika i Psychologia

Penitencjarystyka w pewnym stopniu sięga również do nauk humanistycznych m.in. Filozofii, w tym Etyki oraz Nauk o zdrowiu, w szczególności w zakresie kultury fizycznej i prozdrowotnego funkcjonowania zawodowego.

Zakres działalności
tekst maszynowy

Wykwalifikowana kadra

Proponowany przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości kierunek studiów: Penitencjarystyka,  to również specyficzna organizacja kształcenia i metodyka prowadzenia zajęć w formie zajęć praktycznych w Uczelni i jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, a także wysoko wykwalifikowana kadra akademicka realizująca działalności dydaktyczną, badawczą lub badawczo-dydaktyczną w dziedzinie nauk społecznych.

 

ukUkrainian
MENU