Sprawozdanie z konferencji naukowej w Kaliszu

Dnia 28.04.2022 roku w Kaliszu odbyła się konferencja naukowa młodych naukowców pt. „Ocena procesu resocjalizacji na kanwie bezpieczeństwa w wymiarze społecznym” zorganizowanej pod patronatem Rektora-Komendanta przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Resocjalizacji Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Konferencja miała charakter międzyuczelniany. Obecni na niej byli studenci Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Resocjalizacji), studenci Akademii Nauk Stosowanych w Łomży (Koło Naukowe Administratywistów) oraz studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Koło Naukowe „Reso Club”).

Zebranych gości przywitały opiekunki naukowe Koła, tj. dr Dorota Kanarek-Lizik oraz dr Urszula Staśkiewicz. Rozważania naukowe rozpoczął dr hab. Krzysztof Wojcieszek prof. SWWS wygłaszając referat wprowadzający.

Panel pierwszy, moderowany przez por. Agnieszkę Nowogrodzką, dotyczył znaczenia rodziny w procesie resocjalizacji- poruszano podczas niego problematykę macierzyństwa w izolacji penitencjarnej oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych dla dziewcząt.

Panel drugi, zatytułowany „Nowe wyzwania dla współczesnej resocjalizacji penitencjarnej”, moderował kpt. Konrad Kulawik. W tej części spotkania, obecni na sali słuchacze, poznali m. in. wyniki badań na dotyczących terapii sprawców przestępstw seksualnych oraz działalność Grup Interwencyjnych Służby Więziennej.

Podczas przerwy w rozważaniach funkcjonariusze Służby Więziennej oprowadzili gości po kampusie mundurowym SWWS i opowiedzieli o głównych zadaniach służby penitencjarnej, dzięki czemu studenci innych ośrodków naukowych mieli możliwość poznać bliżej Uczelnię oraz problematykę roli SW w systemie bezpieczeństwie państwa.

Na zakończenie konferencji wszyscy zebrani pojechali do jednego z obiektów szkoleniowych SWWS- na teren byłego zakładu karnego w Kaliszu, który jako więzienie funkcjonował przez 169 lat.

Kwietniowa konferencja była kolejnym naukowym wydarzeniem zorganizowanym przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Resocjalizacji. Bogactwo przedstawionych referatów i burzliwe dyskusje na koniec każdej z części ukazały, jak ważnym zagadnieniem jest proces resocjalizacji. Ze względu na wysoki poziom merytoryczny spotkania, organizatorzy zdecydowali się przyznać trzy wyróżnienia dla referatów, które w sposób szczególny poruszyły Komitet Naukowy:

1. Mediacja jako jedna z form sprawiedliwości naprawczej

2. Problematyka zagrożeń terrorystycznych w programach szkoleniowych GISW

3. Macierzyństwo jako forma resocjalizacji na przykładzie doświadczeń z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych dla dziewcząt