Rekrutacja – Studia podyplomowe

Dowodzenie działaniami specjalnymi

Wymagania

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

 O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

  • kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (sto złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji tj. do dnia 11.10.2021 r., na numer rachunku Uczelni (decyduje data wykonania przelewu). Opłaty rekrutacyjnej nie stosuje się wobec kandydatów na studia podyplomowe będących funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej.

Nazwa odbiorcy:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Bank BGK    82 1130 1017 0020 1523 5420 0009
kwota:  100,00 zł (słownie: sto złotych)
tytuł wpłaty:    imię i nazwisko, opł.rekrutacyjna: PD.DDL, adres email
(przykład: Anna Kowalska, opł.rekrutacyjna:PD.DDL., )

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Dowodzenie działaniami specjalnymi” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 15.10.2021 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  • wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe,
  • odpisu lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych,
  • zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe znajdziesz w Zarządzeniu nr 57/21 i Zarządzeniu nr 93/21 oraz nr 102/21 Rektora-Komendanta (+załącznik do zarządzenia) oraz załączniku nr 1, załączniku nr 2.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, najpóźniej do dnia 22.10.2021 r.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Uczelnią umowy o kształcenie.

Opłata roczna za studia podyplomowe w zakresie Dowodzenie działaniami specjalnymi wynosi 3.800 zł.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

  • 1 lipca – 11 października 2021 r. – Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
  • do 15 października 2021 r.  – Sporządzenie przez uczelnianą komisję rekrutacyjną listy rankingowej oraz poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe;
  • do 22 października 2021 r. –  Dostarczenie przez kandydatów wymaganych dokumentów (ankieta, kserokopia dyplomu, w przypadku funkcjonariuszy i pracowników  Służby Więziennej – zaświadczenie o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej);