Rekrutacja – studia podyplomowe

Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi

Wymagania

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub równorzędny.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

  • kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (sto złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji tj. do dnia 10.09.2021 r., na numer rachunku Uczelni (decyduje data wykonania przelewu).

Nazwa odbiorcy:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Bank BGK   82 1130 1017 0020 1523 5420 0009
kwota:  100,00 zł (słownie: sto złotych)
tytuł wpłaty:    imię i nazwisko, opł.rekrutacyjna: PD.ZJO, adres email
(przykład: Anna Kowalska, opł.rekrutacyjna:PD.ZJO., )

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 17.09.2021 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  • wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe,
  • odpisu lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych,
  • zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe znajdziesz w Zarządzeniu nr 53/21 Rektora – Komendanta (+załącznik) oraz załączniku nr 1 i załączniku nr 2.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, najpóźniej do dnia 24.09.2021 r.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Uczelnią umowy o kształcenie.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Opłata roczna za studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi wynosi 3.600 zł.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

  • 1 lipca – 10 września 2021 r. – Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
  • do 17września 2021 r.  – Sporządzenie przez uczelnianą komisję rekrutacyjną listy rankingowej oraz poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe;
  • do 24 września 2021 r. – Dostarczenie przez kandydatów wymaganych dokumentów (ankieta, kserokopia dyplomu, w przypadku funkcjonariuszy i pracowników  Służby Więziennej – zaświadczenie o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej);
  • od 2 października 2021 r. –  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych w Uczelni.