Rekrutacja – Studia podyplomowe

Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi przeznaczone dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Proces rekrutacji poprzedza zebranie danych kandydatów skierowanych przez kierowników jednostek Służby Więziennej do kwalifikacji na studia podyplomowe.

  1. Kwalifikację na studia podyplomowe prowadzi się dla funkcjonariuszy pełniących służbę na wyższym stanowisku służbowym przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, na podstawie dyspozycji art. 48 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej. Przy sporządzaniu listy rankingowej uwzględnia się w pierwszej kolejności staż służby na zajmowanym stanowisku służbowym w trybie art. 48 ust. 1 ustawy o SW, w drugiej kolejności staż służby w Służbie Więziennej w charakterze funkcjonariusza. W przypadku nieuzyskania ustalonego limitu miejsc na studia podyplomowe, uruchamia się kwalifikację, o której mowa w ust. 2.
  2. Kwalifikacja uzupełniająca obejmuje funkcjonariuszy pełniących służbę w ramach powierzenia obowiązków na wyższym stanowisku służbowym. Przy sporządzaniu listy rankingowej uwzględnia się w pierwszej kolejności staż służby na zajmowanym stanowisku służbowym w ramach powierzenia obowiązków, w drugiej kolejności staż służby w Służbie Więziennej w charakterze funkcjonariusza. W przypadku nieuzyskania ustalonego limitu miejsc na studia podyplomowe, uruchamia się kwalifikację, o której mowa w ust.3.
  3. Kwalifikacja uzupełniająca obejmuje funkcjonariuszy, których kandydatury rozważane są przez kierowników jednostek organizacyjnych do zajmowania wyższego stanowiska służbowego. Przy sporządzaniu listy rankingowej uwzględnia się staż służby w Służbie Więziennej w charakterze funkcjonariusza.
  4. Rekrutacja na studia podyplomowe przeprowadzana jest przez uczelnianą komisję rekrutacyjną powołaną przez Rektora-Komendanta.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe znajdziesz w Zarządzeniu nr 52/21 Rektora-Komendanta SWWS (+załącznik do zarządzenia) oraz załączniku nr 1 i załączniku nr 2.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

  • do 6 sierpnia 2021 r. – Rejestracja kandydatów;
  • do 13 sierpnia 2021 r.  – Sporządzenie przez uczelnianą komisję rekrutacyjną listy rankingowej oraz poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe;
  • do 20 sierpnia 2021 r. –  Dostarczenie przez kandydatów wymaganych dokumentów (ankieta, kserokopia dyplomu, zaświadczenie o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej);
  • 6 września 2021 r. –  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych w Uczelni.