Rekrutacja – studia podyplomowe

Penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PENITENCJARYSTYKI DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

 • Rekrutację na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022 przeprowadza się spośród:

– funkcjonariuszy Służby Więziennej skierowanych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, przyjętych do służby w Służbie Więziennej przed dniem 1 maja 2017 r. oraz zajmujących stanowisko oficerskie wg stanu na dzień 12 kwietnia 2021 r., posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

– funkcjonariuszy skierowanych przez Rektora-Komendanta, posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

 • Rekrutacja prowadzona jest w ramach limitu miejsc ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej, poszczególnych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej i Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb służby oraz limitu miejsc ustalonego przez Rektora-Komendanta dla Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe znajdziesz w Zarządzeniu nr 38/21 z dnia 14.04.2021 r. (+załącznik do zarządzenia) oraz załączniku nr 1 i załączniku nr 2.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje następujące etapy:

 • etap I – postępowanie kwalifikacyjne: przesłanie przez Okręgowe Inspektoraty, Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Ośrodki Służby Więziennej do Uczelni wykazu funkcjonariuszy zakwalifikowanych do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, wraz z dodatkową punktacją przyznaną z zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (0 albo 2 punkty);
 • etap II – test wiedzy: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w wyznaczonym harmonogramem terminie przeprowadza test wiedzy dla kandydatów za pomocą platformy kształcenia zdalnego lub za pomocą papierowych arkuszy testowych.

TEST WIEDZY

 • Uczelnia w wyznaczonym harmonogramem terminie zapewnia kandydatom dostęp do platformy edukacyjnej, na której udostępnione są pytania testowe oraz zbiór zagadnień. Dostęp jest możliwy po uprzednim zalogowaniu się do platformy edukacyjnej.
 • Zakres materiału przewidziany w teście wiedzy dotyczy Służby Więziennej, w tym w szczególności ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.
 • Test wiedzy składa się z losowo wybranych 80 pytań, spośród udostępnionego zbioru zagadnień.
 • Minimalna liczba punktów niezbędna do zaliczenia testu wynosi 20 pkt,.
 • Kandydaci zostają powiadomieni o terminie testu wiedzy na co najmniej 14 dni przed jego przeprowadzeniem.
 • Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu wiedzy wynosi 40 pkt rankingowych, przy czym za udzielenie poprawnej odpowiedzi na każde pytanie można uzyskać 0,5 pkt.
 • Maksymalna liczba dodatkowych punktów rankingowych możliwa do uzyskania zgodnie z kryteriami określonymi przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, liczona według stanu na dzień 14 kwietnia 2021 r., wynosi 2 punkty dla:

1). kandydatów pełniących służbę w pionach służby ochronnej lub penitencjarnej albo 

2). kandydatów, którym powierzono obowiązki na stanowiskach kierowniczych, tj.   kierowników, zastępców kierowników, dowódców zmiany, zastępców dowódców zmiany

– przy czym dodatkowe punkty rankingowe uzyskane ze względu na status określony w pkt 1 i 2, nie podlegają sumowaniu.

 • Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z etapu I oraz etapu II postępowania rekrutacyjnego wynosi 42 punkty.

ZASADY KWALIFIKOWANIA NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • Uczelniana komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową na podstawie sumy punktów rankingowych uzyskanych przez kandydatów z testu wiedzy oraz punktów dodatkowych przyznanych na podstawie kryteriów określonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, z uwzględnieniem limitu miejsc ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla poszczególnych Okręgowych Inspektoratów, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Ośrodków Służby Więziennej oraz limitu miejsc ustalonego dla Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Uczelniana komisja rekrutacyjna kwalifikuje na studia podyplomowe kandydata, biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskaną przez kandydata z testu wiedzy i punktów dodatkowych przyznanych na podstawie kryteriów określonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz zajętą przez kandydata pozycję w rankingu, mieszczącą się w limicie miejsc ustalonym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla poszczególnych Okręgowych Inspektoratów, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Ośrodków Służby Więziennej oraz limicie miejsc ustalonym dla Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
 • W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym, o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej decyduje uczelniana komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

– w pierwszej kolejności pozycję na liście rankingowej,

– w drugiej kolejności staż służby w Służbie Więziennej w charakterze funkcjonariusza, liczony wg stanu na dzień 14 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, uczelniana komisja rekrutacyjna przesyła do Okręgowych Inspektoratów, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Ośrodków Służby Więziennej listę kandydatów zakwalifikowanych na studia podyplomowe.
 • Okręgowe Inspektoraty, Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Ośrodki Służby Więziennej niezwłocznie po otrzymaniu listy, informują kandydatów w formie pisemnej o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.
 • Kandydatom niezakwalifikowanym na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej uczelniana komisja rekrutacyjna, w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, wydaje decyzję o nieprzyjęciu na studia podyplomowe.
 • W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora-Komendanta. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w warunkach rekrutacji. Decyzja Rektora-Komendanta jest ostateczna. Decyzja w formie pisemnej jest doręczana odwołującemu się od decyzji.
 • W przypadku rezygnacji lub skreślenia kandydata przyjętego na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej, uczelniana komisja rekrutacyjna kwalifikuje na studia podyplomowe kolejnego kandydata z listy rankingowej, z zachowaniem zasad określonych w warunkach rekrutacyjnych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są dostarczyć w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji:

– ankietę osobową kandydata na studia podyplomowe, stanowiącą załącznik nr 2 do warunków;

– dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia lub równorzędnych;

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy przyjętych!