Rekrutacja

Studia I stopnia niestacjonarne

Wymagania

Studia są przeznaczone dla osób spełniających kryteria określone w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

O kwalifikacji na studia decyduje:

  • kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji tj. do dnia 20.08.2021 r., na numer rachunku Uczelni (decyduje data wykonania przelewu).

Nazwa odbiorcy:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Bank BGK    82 1130 1017 0020 1523 5420 0009
kwota:  85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pieć złotych)
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna: Pe.ZA, adres email
(przykład: Anna Kowalska, opł.rekrutacyjna:Pe.ZA., )

Kandydaci na studia w zakresie „Penitencjarystyki” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Kandydaci na studia będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 27.08.2021 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  • wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia,
  • świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Uczelnię,
  • zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości – kampus mundurowy, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz, najpóźniej do dnia 03.09.2021 r.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Uczelnią umowy o kształcenie.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Opłata roczna za studia w zakresie Penitencjarystyki wynosi 3.100 zł.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

  • 1 lipca – 20 sierpnia 2021 r. – Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
  • do 27 sierpnia 2021 r.  – Informacja o zakwalifikowaniu na studia;
  • do 3 września  2021 r. –  Dostarczenie przez kandydatów wymaganych dokumentów (ankieta, świadectwo maturalne, w przypadku funkcjonariuszy i pracowników  Służby Więziennej – zaświadczenie o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej);
  • 4 października 2021 r. –  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na studiach w SWWS.