Przejdź do treści
Rekrutacja – Studia podyplomowe

Mediacje i sprawiedliwość naprawcza

Studia podyplomowe prowadzone są w Warszawie w formie cyklicznych zjazdów.

Studia podyplomowe na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza, przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz innych osób, posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo równorzędny.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

1) kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”

2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku SWWS (decyduje data wykonania przelewu).

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością,

Opłata rekrutacyjna nazwa odbiorcy:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
kwota:  85,00 zł (słownie: osiemdziesiąci pięć)
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opł.rekrutacyjna: PD.MED, adres email
(przykład: Anna Kowalska, opł.rekrutacyjna: PD.MED., )

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1) wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe

2) oryginału albo odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnego.

3) zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej. 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie dokumentów, oraz zawarcie ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Studia trwają dwa semestry, a opłata roczna za studia podyplomowe w wysokości 3,600,00 zł.

Harmonogram rekrutacji:

Lp. Etap rekrutacji Termin
1.Rozpoczęcie rejestracji kandydatów na studia podyplomowe w systemie IRK1 sierpnia 2023 r.
2.Zakończenie rejestracji kandydatów na studia podyplomowe w systemie IRK8 września 2023 r.
3.Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowe w systemie IRKdo 12 września 2023 r.
4.Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowedo 22 września 2023 r.
5.Ogłoszenie listy słuchaczy przyjętych na studia podyplomowedo 26 września 2023 r.
pl_PLPolish
MENU