Rekrutacja – Studia podyplomowe

Mediacje i sprawiedliwość naprawcza

Studia podyplomowe w zakresie „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza”, organizowane są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych kuratorów sądowych w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, realizowanego na podstawie umowy nr DFS-V.7211.5.2020 na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości 

Wymagania

Studia dedykowane są funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej pełniącym służbę lub zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych położonych w miejscowościach odpowiadających obszarowi właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie lub w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej położonych w innej części kraju – tj. poza właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie oraz zawodowym kuratorom sądowym działającym na obszarze działania apelacji lubelskiej lub na obszarze działania innej apelacji.

Kandydaci winni posiadać dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (rejestracja dostępna do dnia 14.09.2020 r.).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe znajdziesz w Zarządzeniu nr 56/20 Rektora-Komendanta WSKiP,  Uchwałe nr 75/20 Senatu WSKiP (+załącznik do uchwały) oraz załączniku nr 1, załączniku nr 2 , załączniku nr 3 , załączniku nr 4 , załączniku nr 5 i załączniku nr 6 oraz Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

  • 3 sierpnia  – 14 września  2020 r. – Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
  • do 18 września  2020 r.  – Sporządzenie przez uczelnianą komisję rekrutacyjną listy rankingowej oraz poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe;
  • do 25 września  2020 r.  – W terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego przesłanie kandydatom niezakwalifikowanym na studia podyplomowe decyzji o nieprzyjęciu na studia podyplomowe;
  • do 25 września 2020 r. –  Dostarczenie przez kandydatów wymaganych dokumentów: podania o przyjęcie na studia podyplomowe; wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe; deklaracji udziału w Projekcie; oświadczenia uczestnika Projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679); odpisu lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych potwierdzających posiadanie kwalifikacji co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji;  zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, lub zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze zawodowego kuratora sądowego; zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w studiach podyplomowych; dwóch egzemplarzy podpisanej Umowy uczestnictwa w Projekcie.
  • 3 października 2020 r. –  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych w WSKiP.

Kampus mundurowy WSKiP,  62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195