Przejdź do treści
Rekrutacja – Studia podyplomowe

Mediacje i sprawiedliwość naprawcza

Studia podyplomowe prowadzone są w Warszawie w formie cyklicznych zjazdów.

Studia podyplomowe obejmują swoim zakresem tematykę związaną z mediacją w perspektywie prawa karnego a także mediacją po wyroku, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z pracy zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej i kuratorów sądowych. Słuchacze w trakcie wykładów zapoznani zostaną z zagadnieniami praktycznymi w ramach obowiązujących regulacji prawnych, które pozwolą im na zdobycie wiedzy i umiejętności w celu pełnego urzeczywistnienia idei sprawiedliwości naprawczej opartej na mediacji.

Studia podyplomowe umożliwią słuchaczom udział w warsztatach oraz konwersatoriach, które pozwolą na kształtowanie ich umiejętności praktycznych oraz rozszerzanie kompetencji analitycznych potrzebnych w procesie rozwiązywania sporów

Rozpoczynają się w październiku 2022 r., a kończą w czerwcu 2023 r.

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem zaliczenia z wszystkich przedmiotów i pozytywnym złożeniem egzaminu końcowego.

Pobiera się opłatę roczną za studia podyplomowe w wysokości 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych), natomiast dla:

a) pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej (na podstawie zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej);
b) kuratorów sądowych realizujących określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo- resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu (na podstawie zaświadczenia o mianowaniu i zatrudnieniu, jeśli kandydat jest zawodowym kuratorem sądowym, a w przypadku, gdy kandydat jest społecznym kuratorem sądowym – na podstawie zaświadczenia lub pisma potwierdzającego wpis na listę kuratorów przy prezesie sądu rejonowego);
c) prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (na podstawie zaświadczenia o powołaniu na stanowisko prokuratorskie i zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej prokuratury);
d) pracowników jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości (na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości)
-obowiązuje zwolnienie z 50% opłaty rocznej za studia podyplomowe.

Kwalifikacja na studia podyplomowe: 

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością. Przyjęcie na studia nastąpi po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na warunkach i w trybie określonym właściwym zarządzeniem Rektora-Komendanta w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” prowadzone w roku akademickim 2022/2023.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje: kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 21.10.2022 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących
dokumentów:

  • wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe,
  • odpisu lub oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych,
  • zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa.

MENU