Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej

Projekt badawczy pn. „Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej”

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości realizuje projekt „Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej”, który jest finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Termin realizacji projektu: 01.04.2020 – 30.04.2024

Wartość dotacji celowej: 4 403 750 złotych.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz ochrona praw ofiar przestępstw poprzez analizę rozwiązań prawnych odnoszących się do instytucjonalnej architektury wybranych organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej. Oprócz poszerzenia wiedzy o obcych porządkach prawnych, możliwe będzie przedstawienie rekomendacji, które pozwolą udoskonalić polski system organów ochrony i przestrzegania prawa poprzez skorzystanie z doświadczeń państw obcych.

Obszary tematyczne projektu zostały ujęte w formie czterech zadań:

Zadanie 1. Status ustrojowy prokuratury oraz status prawny prokuratora we współczesnych państwach w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom w kontekście prawnoporównawczym.

Zadanie 2. Organy zapewniające pluralizm rynku medialnego oraz ochronę praw użytkowników mediów elektronicznych w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom w kontekście prawnoporównawczym.

Zadanie 3. Organy stojące na straży uczciwości procesu wyborczego w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom w kontekście prawnoporównawczym.

Zadanie 4. Niezależne organy do spraw zwalczania korupcji oraz sądy antykorupcyjne w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom w kontekście prawnoporównawczym.

Wypracowane w toku realizacji zadania, konkluzje i rekomendacje, pozwolą na wskazanie możliwego kierunku zmian ustawowych w Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze badanych organów ochrony prawnej celem zwiększenia ich efektywności w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

Odbiorcami wyników projektu pt. „Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej” będą zarówno odbiorcy instytucjonalni w szczególności powiązani z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości oraz organami ochrony prawnej, podmioty społeczeństwa obywatelskiego w szczególności te w których zakresie działalności mieści się ochrona praw podstawowych, zwalczanie przyczyn przestępczości oraz pomoc ofiarom przestępstw. Odbiorcami wyników projektu będą również praktycy, którzy w swojej pracy zawodowej stykają się z obcymi porządkami prawnymi. Dzięki opracowaniu materiałów edukacyjnych, także w postaci gry, elementy wyników badań będą mogły zostać przekazane w sposób zrozumiały także odbiorcom nieprofesjonalnym.

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”