Pilotażowe kompleksy penitencjarne

Partnerzy projektu pn. Pilotażowe kompleksy penitencjarne wzięli udział w seminarium poświęconym modułowi II projektu pn. „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej”. W trakcie spotkania, jego uczestnicy dzielili się dotychczasowymi efektami prac.

Głównym celem projektu jest realizacja innowacyjnych działań zmierzających do poprawy systemu penitencjarnego w Polsce pozwalających na zmniejszenie poziomu recydywy. Zakres zadań został określony w wyniku współpracy z Partnerami Projektu i zakłada wdrożenie trzech uzupełniających się modułów pozwalających na osiągnięcie zakładanych rezultatów. Ponadto z uwagi na partnerski charakter Projektu w ramach każdego modułu zakłada się organizację licznych działań bilateralnych z udziałem Partnerów Norweskich. Zakres zadań partnerskich został określony w ramach umowy partnerskiej.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu ukierunkowane są na utworzenie optymalnych warunków odbywania kary pozbawienia wolności, jak również zakłada się maksymalizację korzyści płynących z udzielonego wsparcia poprzez przemodelowanie systemu szkolenia kadry Służby Więziennej tak, aby możliwe było jej profesjonalne wyszkolenie zarówno w okresie wdrażania projektu, jak również wiele lat po jego zakończeniu. Uwzględniając konieczność kontynuacji działań projektowych w perspektywie wielu lat po zakończeniu realizacji projektu przyjęto, iż sposób funkcjonowania kompleksów penitencjarnych oparty zostanie o sprawdzone mechanizmy określone w obowiązujących przepisach prawnych. Takie podejście spowoduje brak konieczności dokonywania zmian legislacyjnych, co mogłoby spowodować zagrożenie dla utrzymania trwałości projektu.
Więcej…

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS