Penitencjarystyka

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Wymagania

Jeśli chcesz studiować na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej musisz:

 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • nie być karanym sądownie;
 • zdać maturę;
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
 • złożyć podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;
 • złożyć zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia znajdziesz w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 • 01.02.2022 r.–14.06.2022 r.– Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
 • 14.02.2022 r.–10.06.2022 r. – Uczelnia wystawi kandydatom skierowania w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby;

Uczelnia wyśle do zarejestrowanych kandydatów listy polecone ze skierowaniem na badania psychologiczne do medycyny pracy Służby Więziennej oraz do Rejonowych Komisji  Lekarskich z informacją o wyznaczonym terminie badań;

 • 14.02.2022 r.-10.06.2022 r.– Uczelnia sprawdzi niekaralność kandydatów w Krajowym Rejestrze Karnym;
 • do 17.06.2022 r.– Uczelnia poinformuje kandydatów o terminie sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej;
 • 04-08.07.2022 r. – Uczelnia przeprowadzi sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów;
 • do 08.07.2022 r.– Termin uzupełnienia wyników matur w systemie IRK przez kandydatów;
 • do 05.08.2022 r. – Uczelnia rejestruje orzeczenia komisji lekarskich o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby;
 • do 09.08.2022 r. – Sporządzenie listy rankingowej i podanie wyników kwalifikacyjnych na studia;
 • do 12.08.2022 r. – Dostarczenie do Uczelni dokumentów kandydatów przyjętych na studia;

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy.

 • 16.08.2022 r.– Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów;
 • 30.08.2022 r.– Przyjęcie do służby kandydackiej;
 • 30.08–21.09.2022 r. – Kurs przygotowawczy;
 • w trakcie trwania kursu przygotowawczego – Uzupełniające przyjęcia do służby kandydackiej z list rankingowych, w miejsce kandydatów, którzy podjęli decyzję o rezygnacji ze studiów podczas kursu przygotowawczego;
 • 1 października 2022 r. – Rozpoczęcie studiów w SWWS.

Rejestracja kandydatów

Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów;

 • pobierz z systemu IRK i wydrukuj podanie o przyjęcie do służby kandydackiej oraz wniosek o przyjęcie na studia.

  Dostarcz do siedziby Uczelni najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2022 r. – osobiście, pocztą/kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej na adres Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa (liczy się data wpływu do Uczelni);
 •  Prześlij poprzez system IRK aktualną kolorową fotografię w formie cyfrowej;
  (preferowane jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm o odpowiedniej jakości Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB) 
 •  zapłać 100 zł opłaty rekrutacyjnej 

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną za postępowanie kwalifikacyjne możesz dokonać np. w banku, na poczcie lub przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Uczelni:

Nazwa odbiorcy:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Bank BGK   82 1130 1017 0020 1523 5420 0009
kwota:  100,00 zł (słownie: sto złotych)
tytuł wpłaty:    imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, Pe.DZ

Badania lekarskie i psychologiczne

Uczelnia skieruje Cię do medycyny pracy Służby Więziennej w celu uzyskania opinii psychologicznej. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii psychologicznej, predysponującej do pełnienia służby, dostaniesz skierowanie do Rejonowej Komisji Lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej do pełnienia służby.  

Uczelnia wyśle do zarejestrowanych kandydatów listy polecone ze skierowaniem do właściwych Rejonowych Komisji  Lekarskich z informacją o wyznaczonym terminie badań.

Lekarze sprawdzą, czy Twój stan zdrowia pozwala na pełnienie służby w Służbie Więziennej oraz prześlą stosowne orzeczenie do Ciebie oraz do Uczelni.

Od negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej możesz się odwołać.
Informację o sposobie odwołania znajdziesz na orzeczeniu komisji lekarskiej.

Odwołanie musi zostać rozpatrzone i przesłane do Uczelni najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2022 r., tj. do ostatniego dnia rejestrowania orzeczeń lekarskich przez Uczelnię.

W przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia lub jeśli orzeczenie nie wpłynie w terminie do siedziby Uczelni, postępowanie rekrutacyjne zostanie przerwane.

Krajowy Rejestr Karny

Uczelnia wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego  w celu uzyskania informacji o Tobie.

Jeśli Krajowy Rejestr Karny, nie wyda pozytywnego zaświadczenia, postępowanie rekrutacyjne zostanie przerwane.

Testy sprawnościowe i rozmowa kwalifikacyjna

Do dnia 17 czerwca 2022 r. dostaniesz informację z Uczelni o wyznaczonym terminie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Nawet jeśli powiadomienie do Ciebie nie dotarło, zgłoś się na testy i rozmowę dowolnego dnia między 04 a 08 lipca 2022 r.

Testy i rozmowy odbywają się jednego dnia w terminie od 04 do 08 lipca 2022. na terenie kampusu mundurowego Uczelni przy ul. Wrocławskiej 193-195 w Kaliszu.

Żeby przystąpić do testu sprawności fizycznej w dniu egzaminu sprawnościowego musisz przedstawić oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej. Gotowy druk oświadczenia, który musisz wypełnić możesz pobrać u komisji prowadzającej test lub pobrać go z systemu IRK.

Do testów sprawnościowych przystępujesz w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).

Sprawdzana jest Twoja moc, siła, gibkość, zwinność i szybkość w pięciu konkurencjach sportowych opisanych poniżej (konkurencje są takie same dla kobiet i mężczyzn):

 • moc (skoczność) − skok w dal z miejsca;
 • siła − rzut piłką lekarską 2 kg przodem;
 • gibkość − skłon tułowia w przód (postawa stojąca);
 • zwinność − bieg zygzakiem w prostokącie 3 × 5 m;
 • szybkość:    bieg wahadłowy 10 × 10 − mężczyźni, bieg wahadłowy 6 × 10 – kobiety.

Opis prób sprawnościowych:

PRÓBA MOCY (SKOCZNOŚCI) – skok w dal z miejsca

 • przyrządy i przybory: kreda, taśma miernicza;
 • sposób wykonania: badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią, następnie pochyla tułów do przodu, ugina nogi (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie energicznie od podłoża, skacze jak najdalej; długość skoku mierzy się od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego; jeżeli skaczący po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza; próbę wykonuje się 3 razy, zaliczając najlepszy wynik.

PRÓBA SIŁY − rzut piłką lekarską 2 kg przodem 

 • przyrządy i przybory: piłka lekarska 2 kg, taśma miernicza;  
 • sposób wykonania: po wyznaczeniu linii rzutów badany staje przodem przed linią w lekkim rozkroku; stopy ustawione równolegle do linii, piłkę trzyma oburącz; wykonuje lekkie ugięcie nóg  w stawach kolanowych oraz zamach rękoma z jednoczesnym skłonem tułowia w tył; energicznie wyrzuca piłkę łagodnym łukiem w przód; jeżeli badany przekroczy linię wyrzutu lub oderwie nogi od podłoża, rzut uznaje się za nieważny; pomiaru dokonuje się z dokładnością do 1 cm; przed przystąpieniem do próby badany ma prawo do wykonania 2 rzutów próbnych; badany wykonuje 3 rzuty testowe, z czego zalicza się najlepszy.

PRÓBA GIBKOŚCI − skłon tułowia w przód (postawa stojąca) 

 • sposób wykonania: badany, stojąc w postawie zasadniczej, nie zginając nóg w kolanach, wykonuje ruchem ciągłym skłon w przód.

PRÓBA ZWINNOŚCI − bieg zygzakiem w prostokącie 3 ×  5 m  

 • przyrządy i przybory: taśma miernicza, kreda, stoper, 5 palików-chorągiewek;
 • sposób wykonania: bieg zygzakiem jest przeprowadzany na trasie usytuowanej w prostokącie 3 × 5 m; we wszystkich rogach prostokąta oraz na przecięciu przekątnych są umieszczone paliki-chorągiewki mające około 1,5 m wysokości; osoba badana startuje z pozycji wykrocznej − wysoki start − omijając paliki-chorągiewki, a następnie biegnie po wyznaczonej trasie; próba ta obejmuje trzykrotne przebiegnięcie trasy; czas mierzymy
  z dokładnością do 0,1 sekundy; próbę wykonuje się raz. 

PRÓBA SZYBKOŚCI − bieg wahadłowy 

 • przyrządy i przybory: taśma miernicza, kreda, stoper, 2 paliki-chorągiewki; 
 • należy ustawić dwa paliki-chorągiewki w odległości 10 metrów od siebie; wykreślić linię startu przy pierwszym paliku-chorągiewce, który jest jednocześnie linią startu i mety; badany staje przed linią startu; na sygnał biegnie szybko w kierunku drugiego palika-chorągiewki i obiega go; biegnący pokonuje łącznie 10 odcinków 10-metrowych, co daję sumę odcinka 100 metrów; dla kobiet trasa biegu wynosi 6 × 10 metrów, co daje sumę 60 metrów; warunki wykonania próby dla kobiet są identyczne jak dla mężczyzn; czas mierzymy z dokładnością do 0,1 sekundy; próbę wykonuje się tylko raz. 

Warunkiem zaliczenia testu sprawnościowego jest zdobycie minimum 1 punktu rankingowego. 

Rozmowa kwalifikacyjna:

Po zakończeniu testu sprawności fizycznej będziesz miał czas na krótki odpoczynek, po czym przystąpisz do rozmowy kwalifikacyjnej.

Na rozmowę kwalifikacyjną warto wziąć ze sobą odpowiednie ubranie (inne niż sportowe).

Rozmowa ma charakter wywiadu kompetencyjnego mającego na celu określenie predyspozycji i motywacji do podjęcia studiów w Uczelni.

W trakcie rozmowy możesz przedłożyć dokumenty poświadczające twoje dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie kandydackiej jak np.

 • ukończone szkoły ponadgimnazjalne lub ponadpodstawowe umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której zrealizowałeś programy nauczania uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,
 • posiadane uprawnienia instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, tytułu ratownika lub ratownika medycznego,  prawa jazdy lub innych uprawnień przydatnych w Służbie Więziennej.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej możesz otrzymać max. 5 punktów rankingowych, warunkiem zaliczenia jest zdobycie przynajmniej 1 punktu rankingowego.

Zasady punktowania:

0 punktów rankingowych – w przypadku stwierdzenia braku predyspozycji lub niewłaściwej motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej, co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej;

1 punkt rankingowy – w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i właściwą motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej;

W przypadku, gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa w pkt 2 – dodatkowo do 3 punktów rankingowych, w tym:

2 punkty rankingowe – gdy posiada wykształcenie średnie branżowe (klasy mundurowe);

1 punkt – gdy przejawia postawy patriotyczne i obywatelskie, wykazuje szacunek względem kraju, struktur lokalnych, poczucia tożsamości kulturowej i ludzi ją tworzących, identyfikuje się z grupą społeczną, do której przynależy i respektuje normy i zasady tej grupy, rozumie istotę funkcjonowania człowieka, zdrowia, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa,

1 punkt – gdy posiada odpowiednie kompetencje społeczne, w tym w szczególności: prezentuje właściwą postawę wobec ludzi, dostrzega i uwzględnia odczucia oraz opinie innych ludzi, deklaruje chęć współpracy z innymi osobami oraz przejawia inicjatywę i aktywność w kontaktach międzyludzkich; rozumie obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz respektowania podstawowych zasad i wartości etycznych oraz norm moralnych.

Na tym etapie rekrutacji, możesz uzyskać max. 11 punktów rankingowych: 6 ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz 5 z rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem zaliczenia (i wpisania na listę rankingową) jest zdobycie dwóch punktów – po jednym ze sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Wprowadzenie wyników matur

Do 08 lipca 2022 r. musisz wprowadzić w systemie IRK wyniki egzaminów maturalnych.

Na podstawie wyników egzaminów maturalnych  wyliczane są kolejne punkty rankingowe.

Maksymalne wartości punktów rankingowych, z przedmiotów maturalnych, które możesz uzyskać podczas rekrutacji na studia wynoszą łącznie 8 punktów:

kierunek studiówprzedmiot/ maksymalna liczba punktów rankingowych 
 
przedmiot obowiązkowyprzedmiot do wyboru 
j. polskij. obcy nowożytnygeografia *historia *WOS *matematyka *biologia * 
 
penitencjarystyka2,002,004,004,004,004,004,00 
UWAGA: * podstawą naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych 

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Po analizie wyników wszystkich kandydatów, najpóźniej do dnia 09 sierpnia 2022 r., Uczelnia sporządzi listy rankingowe i ogłosi wyniki kwalifikacyjne na studia.

Informacje zostaną zamieszczone na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w systemie IRK.

Uzupełnienie dokumentów

Do 12 sierpnia 2022 r. masz czas na dostarczenie do nas swoich dokumentów, czyli:

 • kopii świadectwa dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Uczelnię,
 • kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia uwzględniane w procesie rekrutacji – oryginały do wglądu,
 • kopii dowodu osobistego – oryginał do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Uczelnię,
 • kopii skróconego odpisu aktu urodzenia – oryginał do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Uczelnię,
 • wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia dostępną w systemie IRK,
 • wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej dostępną w systemie IRK,
 • dwa zdjęcia papierowe o wymiarach 20 mm na 25 mm,
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej – w przypadku stwierdzenia braku wpływu płatności na konto Uczelni.

Oryginały dokumentów możesz dostarczyć do siedziby Uczelni w Warszawie na adres: ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa – osobiście, za pośrednictwem innej osoby, pocztą, kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy przyjętych!

W dniu 16 sierpnia 2022 r. Uczelnia ogłosi informacje o przyjęciu na studia, z uwzględnieniem rezygnacji i skreśleń kandydatów.

W dniu 30 sierpnia 2022 r. osoby zakwalifikowane na studia zostaną przyjęte do Służby Więziennej w służbie kandydackiej oraz skierowane na kurs przygotowawczy w terminie 30 sierpnia – 22 września 2022 r.

Po ukończeniu kursu przygotowawczego z dniem złożenia ślubowania tj. 1 października 2022 r. funkcjonariusz Służby Więziennej w służbie kandydackiej staje się studentem pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku penitencjarystyka.

Jeśli będziesz wysoko na liście rankingowej, ale nie zakwalifikujesz się na studia, nie rezygnuj. Część kandydatów nie stawia się na kursie wstępnym, inni rezygnują w czasie jego trwania. Wtedy kolejni kandydaci z listy rankingowej uzupełniają zwolnione miejsca na studiach. Wciąż masz szansę na studia w Uczelni.