Ogólnopolska konferencja naukowa, realizowana w ramach projektu pn. „Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Polska na tle porównawczym”

W dniu dzisiejszym odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, realizowana w ramach projektu pod nazwą „Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Polska na tle porównawczym”. 

Uczestniczyli w niej także studenci prawa ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. 
Wydarzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej w godz. 10 – 14.30 i składało się dwóch paneli. Skierowane było do studentów nauk prawnych oraz nauk społecznych, badaczy i ekspertów. 

Przemówienie inauguracyjne wygłosił Pan Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski. Pan Minister zwrócił uwagę na naukowy charakter projektu, dzięki któremu powstały jednak praktyczne wnioski, które pomocne będą zarówno dla ustawodawcy, jak i dla wszystkich instytucji i organów uczestniczących w systemie wsparcia ofiar i mechanizmie wymierzania sprawiedliwości. „W ten sposób projekty, które Fundusz Sprawiedliwości finansuje dają efekt synergii, gdyż łączą elementy refleksji akademickiej, z działalnością prawotwórczą oraz z jak najbardziej realnymi działaniami wspierającymi, których adresatem są ofiary przestępstw. Te ostatnie stoją zawsze w centrum aktywności Funduszu, pomyślanego jako sposób zabezpieczenia ofiar przestępstw i ich praw.” – powiedział. 

Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowskie zwrócił również uwagę na materialny wymiar projektu, który obejmowała konferencja. Jest nią obszerna praca zbiorowa pt. „Rzetelny proces sądowy. Doktryna. Prawo. Praktyka”. W skład pracy zbiorowej wchodziły liczne opinie i analizy, które dotyczyły zagadnień rzetelnego procesu sądowego, jego przebiegu, podstaw aksjologicznych oraz sfery materialnej. 

 W pierwszym panelu wykład pt. „Cechy składowe rzetelnego procesu sądowego” zaprezentował dr Karol Pachnik z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Następnie dr hab. Grzegorz Pastuszko, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego przybliżył zebranym „Konstytucyjne standardy rzetelnego procesu sądowego”. Kolejno dr Marcin Rau z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – „Rzetelny proces sądowy o ochrona praw ofiar” i dr hab. Krzysztof Prokop, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – „Prawo do rzetelnego procesu w państwach niemieckiej kultury prawnej”. 

Drugi panel rozpoczął się prezentacją dr. hab. Konrada Walczuka, prof. Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie pt. „Rzetelny proces sądowy i jego odmiany aplikacyjne”. Zaprezentowały się także: dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – „Aplikacja modelu rzetelnego procesu sądowego w prawie pracy i dr hab. Katarzyna Dunaj, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – „Prawo dziecka do wysłuchania w kontekście rzetelnego procesu”. Jako ostatni wystąpił dr Mariusz Kuryłowicz ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – „Rzetelność wykonania kary pozbawienia wolności”.

Projekt sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości.