Międzynarodowa konferencja naukowa

W dniu 24 listopada 2021 roku w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ulicy Belwederskiej 44c odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Perspektywa zmian w systemie bezpieczeństwa narodowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy publicznych – wymiar personalny i instytucjonalny. Inicjatorem niniejszego wydarzenia był Instytut Nauk o Bezpieczeństwie oraz Instytut Badawczo-Rozwojowy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. 

W niniejszym wydarzeniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele krajowych, jak i międzynarodowych ośrodków akademickich (Franklin College, University of Belgrade, Lviv Polytechnic National University, National University of Public Service in Budapest, University College of Norwegian Correctional Service, Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), a także Ministerstwa Sprawiedliwości, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak i służb, inspekcji i straży realizujących zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego m.in. Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Ochrony Państwa czy Straży Marszałkowskiej.

Obraz zawierający tekst, osoba, stojące, pozujący

Opis wygenerowany automatycznie

Konferencja stanowiła forum wymiany doświadczeń oraz naukowej narracji umożliwiającej zaprezentowanie wyników badań z obszaru nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu i jakości wpisujących się w problematykę badań naukowych w zakresie poprawy współdziałania i integracji podmiotów bezpieczeństwa w obszarze bezpieczeństwa publicznego prowadzonych przez pracowników badawczo-dydaktycznych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Konferencję otworzył prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości płk dr Leszek Kołtun. Wprowadzenia do tematyki konferencyjnej dokonał Grzegorz Matyasik – zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Paweł Makarowski – dyrektor Biura Ochrony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Obraz zawierający tekst, podłoże, wewnątrz, sufit

Opis wygenerowany automatycznie

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 12 maja 2020 roku w bezpośredni sposób odniesiono się do połączenia procesów, procedur i praktyk działania, poprzez scalenie dotychczas funkcjonujących systemów, które będą sprzyjać osiągnięciu zdolności systemu bezpieczeństwa narodowego do szybszej adaptacji na pojawiające się wyzwania, identyfikacji zagrożeń, jak również wykorzystywania szans. Mając na uwadze konieczność wielowymiarowego i kompleksowego podejścia do badań poświęconych problematyce współdziałania podmiotów bezpieczeństwa oraz wskazując na szczególne możliwości wykorzystania i oddziaływania służb mundurowych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym zasadne i celowe stało się podjęcie naukowej refleksji nad obszarami zmian w aspekcie prawnym, organizacyjnym oraz technicznym w kształtowana systemu bezpieczeństwa narodowego z jednoczesnym efektem poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy publicznych. Mając na uwadze powyższe, niniejsze wydarzenie zostało podzielone na trzy panele tematyczne tj.: 

  • Dobre praktyki na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa funkcjonariuszy publicznych – moderator prof. dr hab. Tomasz Kośmider; 
Obraz zawierający tekst, osoba

Opis wygenerowany automatycznie
  • Bezpieczeństwo funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych jako eksplikacja rozwiązań – moderator mjr dr Mariusz Kuryłowicz; 
Obraz zawierający tekst, osoba, mężczyzna

Opis wygenerowany automatycznie
Obraz zawierający tekst, podłoże, wewnątrz

Opis wygenerowany automatycznie
  • Perspektywy zmian na rzecz poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy publicznych -rozwiązania międzynarodowe – moderatorzy: dr Julia W. Tocicka oraz dr Marcin Mazurek
Obraz zawierający tekst, osoba

Opis wygenerowany automatycznie

Problematyka zaprezentowana w czasie konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczy zarówno ożywiona dyskusja, jak i wysoka frekwencja. 

Konferencja jest dostępna w formule on-line na Facebooku SWWS

Uczestnikom i prelegentom składamy podziękowania za udział w niniejszej Konferencji i zapraszamy do uczestnictwa w innych przedsięwzięciach organizowanych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

prof. dr hab. Tomasz Kośmider – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie SWWS

mjr dr Mariusz Kuryłowicz – Dyrektor Instytutu Badawczo-Rozwojowego SWWS

dr Julia W. Tocicka

dr Marcin Mazurek

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie