Przejdź do treści
Kształcenie – Studia podyplomowe

Zarządzanie komórkami organizacyjnymi

Wymagania

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie komórkami organizacyjnymi, przeznaczone są dla osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub równorzędnych;
  • zajmują stanowisko oficerskie;
  • zostali skierowani przez odpowiedniego kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, który został wymieniony w art. 32 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 poz. 1064, 1728, 2448 oraz Dz. U. z 2022 poz. 655 i 1115), zwanej dalej „ustawą”;
  • zostali mianowani na wyższe stanowisko służbowe kierownika albo zastępcy kierownika działu przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w trybie art. 48 ust. 1 ustawy, w dalszej kolejności funkcjonariusze pełniący służbę w ramach powierzenia obowiązków na wyższym stanowisku służbowym kierownika albo zastępcy kierownika, w ostatniej kolejności funkcjonariusze, którym zostaną powierzone obowiązki zastępców kierowników działów i którzy będą przewidziani do awansu na takie stanowisko;

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 

  1. wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe
  2. odpisu albo odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych; 

Dokumenty, należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości – kampus mundurowy, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz. 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie dokumentów.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy. 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

W roku akademickim 2022/2023 studia podyplomowe Zarządzanie komórkami organizacyjnymi realizowane są w ramach projektu „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” z Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 

Więcej informacji o projekcie

Szczegółowe informacje nt. projektu można znaleźć na stronie: www.pilotazowekompleksypenitencjarne.pl

MENU