Kształcenie – studia podyplomowe

Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Rozpoczynają się semestrem zimowym, a kończą semestrem letnim.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

 1. Kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”;
 2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (sto złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku SWWS (decyduje data wykonania przelewu).

Rekrutacja na studia podyplomowe przeprowadzana jest przez uczelnianą komisję rekrutacyjną powołaną przez Rektora-Komendanta.

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Pobiera się opłatę roczną za studia podyplomowe w wysokości 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych).

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości a Słuchaczem.

W toku studiów podyplomowych realizowane będą przedmioty:

 • Współczesne strategie zarządzania,
 • Podstawy zarządzania organizacją (z uwzględnieniem specyfiki organizacji),
 • Elementy pragmatyki służbowej,
 • Zarządzanie w kryzysie,
 • Rozwój kompetencji przywódczych,
 • Zarządzanie projektowe i scenariuszowe,
 • Podstawy skutecznego działania,
 • Zachowania w organizacji, ludzie wobec zmian,
 • Skuteczna komunikacja, wystąpienia publiczne.