Kształcenie – studia podyplomowe

Zarządzenie jednostkami organizacyjnymi przeznaczone dla funkcjonariuszy SW

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, przeznaczone są dla funkcjonariuszy Służby Więziennej:

  • skierowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;
  • posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych;
  • mianowanych na wyższe stanowisko służbowe przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w trybie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848) lub pełniących służbę w ramach powierzenia obowiązków na wyższym stanowisku służbowym lub przewidzianych do awansu na takie stanowisko.

Proces rekrutacji poprzedza zebranie danych kandydatów skierowanych przez kierowników jednostek Służby Więziennej do kwalifikacji na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla funkcjonariuszy Służby Więziennej legitymujących się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnym.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Rozpoczynają się semestrem zimowym, a kończą semestrem letnim. 

Nauka na studiach podyplomowych odbywa się na podstawie programu studiów podyplomowych.