Kształcenie – studia podyplomowe

Penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów SW

Celem utworzenia studiów podyplomowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej jest umożliwienie im zdobycia kwalifikacji niezbędnych do uzyskania pierwszego stopnia oficerskiego w Służbie Więziennej.

STUDIA PODYPLOMOWE DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Wpisują się w misję Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, którą jest przygotowanie kadry dowódczej dla Służby Więziennej w Polsce.

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2020/2021 jest przeznaczona dla funkcjonariuszy Służby Więziennej legitymujących się dyplomem ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) lub studiów pięcioletnich jednolitych, a także innych równoważnych, którzy zostaną zakwalifikowani do odbycia tych studiów na podstawie kryteriów naboru ustalonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się we wrześniu 2020 r. i będą prowadzone w kampusie mundurowym SWWS w Kaliszu. Bazą merytoryczną Uczelni jest wieloletni dorobek teoretyczny i praktyczny pracującej w niej kadry naukowej i dydaktycznej, a także szczególnie starannie dobrana kadra akademicka z innych Uczelni.

Kształcenie na studiach podyplomowych przebiega według ściśle powiązanych ze sobą okresów, podczas których słuchacz opanowuje pożądane w dalszej pracy zawodowej efekty kształcenia i szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał praktyczną i ogólną wiedzę oraz umiejętności pozwalające rozumieć procesy, problemy oraz zjawiska społeczne i prawne występujące w skali lokalnej, regionalnej, jak również w pewnej mierze krajowej i globalnej. Będzie potrafił dokonać złożonej analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych, społeczeństwa, jako całości systemowej oraz poszczególnych jednostek ludzkich, biorąc pod uwagę oddziaływanie czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych i innych, które generują rozmaite problemy społeczne w szczególności w odniesieniu do placówek i innych elementów systemu penitencjarnego w Polsce.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał podstawowe kompetencje w zakresie kierowania zespołami, potrafił rozwiązywać problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zasobami ludzkimi, a także komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Będzie osobą znającą, rozumiejącą i chcącą realizować etos funkcjonariusza Służby Więziennej, nawiązujący do najlepszych tradycji polskiego więziennictwa. Będzie osobą kierującą się wysokimi standardami etyki, odpowiedzialną za siebie i powierzony zespół oraz stawiane mu zadania. Ponadto absolwent będzie osobą sprawną, przygotowaną do ochrony bezpieczeństwa własnego, współpracowników i powierzonych jego dozorowi osób pozbawionych wolności.

Funkcjonariusz, który ukończy kształcenie w formie studiów podyplomowych w Uczelni, przystępuje do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.