Przejdź do treści
Kształcenie – studia podyplomowe

Penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów SW

Celem utworzenia studiów podyplomowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej jest umożliwienie im zdobycia kwalifikacji niezbędnych do uzyskania pierwszego stopnia oficerskiego w Służbie Więziennej.

Instytut Penitencjarystyki Stosowanej
„Studia podyplomowe w zakresie Penitencjarystyki
dla kandydatów na stopień oficera Służby Więziennej”

Studia podyplomowe przeznaczone są dla funkcjonariuszy Służy Więziennej zajmujących stanowiska oficerskie lub którym powierzono pełnienie obowiązków na takich stanowiskach. W ramach limitu miejsc, skierowani przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej funkcjonariusze, przechodzą przez etapowe postępowanie rekrutacyjne, w którym określany jest ich poziom wiedzy o więziennictwie.

 Studia dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej mają na celu rozwój potencjału kadrowego SW w aspekcie jej profesjonalizacji oraz stymulacji zasobów osobowościowych funkcjonariuszy. Realizowane treści ogniskują się w sześciomodułowym programie studiów. Absolwenci Studiów podyplomowych w zakresie Penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej realizowanych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości będą:

 • dysponowali pogłębioną i interdyscyplinarną wiedzą z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk penalnych (prawo karne, kryminologia, wiktymologia), nauk społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii) i nauk o zarządzaniu i jakości;
 • rozumieli procesy i relacje zachodzące w przestrzeni penitencjarnej, a także potrafili podjąć refleksję nad przemianami w polskim systemie penitencjarnym w ujęciu komparatystycznych rozwiązań stosowanych w innych państwach;
 • posiadali uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, która umożliwi im zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu procesów resocjalizacji, readaptacji
  i reintegracji społecznej skazanych oraz będzie stanowiła płaszczyznę do konstruowania koncepcji własnego rozwoju zawodowego w oparciu o zasady współżycia społecznego
  i dobre imię Służby;
 • posiadali umiejętności analizowania i oceniania zagrożeń mogących pojawić się w trakcie pełnienia służby oraz optymalnego reagowania na działania mogące zagrozić jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu jednostki penitencjarnej, w której pełni służbę;
 • gotowi do komunikowania się i współpracy w celu jak najlepszej realizacji powierzonych obowiązków na zajmowanych stanowiskach, podejmowania wyzwań zawodowych
  i osobistych;
 • świadomymi własnych kompetencji osobowych i potrzeby ich rozwoju w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, mając na uwadze istnienie standardów etycznych w służbie drugiemu człowiekowi.

Studia podyplomowe dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej realizowane przez Instytut Penitencjarystyki Stosowanej SWWS wyraża następująca koncepcja w postaci:

 1. wizji:

Optymalizowanie potencjału kadrowego Służby Więziennej do pełnienia ról kierowniczych
w strukturach organizacyjnych jednostek penitencjarnych.

Odpowiedzialność – Profesjonalizacja – Satysfakcja

 • misji:

Edukacja i rozwój kompetencji zawodowych jako ważnych zasobów w prakseologii pracy penitencjarnej.

Edukacja całożyciowa

 • wartości:

Są one spójne z etosem funkcjonariusza Służby Więziennej i działaniami jakie podejmuje
w służbie na rzecz społeczeństwa.

Rozwój – Uczciwość – Otwartość – Odwaga – Pokora – Patriotyzm

 • możliwości:

Funkcjonariusze Służby Więziennej pełnią służbę w wielowymiarowej przestrzeni penitencjarnej, której dynamika stawia nowe zadania przed kadrą więzienną. Aby móc sprostać oczekiwaniom społecznym z jakimi identyfikowana jest formacja, konieczna jest inwestycja w kapitał ludzki, a tym samym stworzenie możliwości rozwoju i profesjonalizacji kadry Służby Więziennej.

MENU