Kształcenie – Studia podyplomowe

Ochrona ludności

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Studia podyplomowe Ochrona Ludności realizowane w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak również innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a w szczególności z obszaru ochronno-obronnego.

Studia trwają dwa semestry. Rozpoczynają się semestrem zimowym, a kończą semestrem letnim.

Pobiera się opłatę roczną za studia podyplomowe w wysokości 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, a słuchaczem.

W toku studiów podyplomowych realizowane będą przedmioty:

 • Obrona cywilna – wymiar prawno-instytucjonalny,
 • Cywilno-wojskowe reagowanie w sytuacji kryzysu  polityczno-militarnego,
 • Międzynarodowe prawo humanitarne,
 • System ostrzegania i alarmowania. Ratownictwo,
 • System Zarządzania kryzysowego,
 • Ochrona infrastruktury krytycznej,
 • Planowanie cywilne,
 • Struktura, zadania i kierunki rozwoju systemu obronnego państwa – miejsce i rola przygotowań obronnych,
 • Świadczenia osobiste, rzeczowe i szczególne na rzecz obrony,
 • Stany gotowości obronnej państwa. System Stałych Dyżurów,
 • Zakres realizacji zadań obronnych w działach administracji publicznej,
 • Planowanie obronne z praktycznym opracowaniem dokumentów planowania operacyjnego jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.