Kształcenie – studia podyplomowe

Mediacje i sprawiedliwość naprawcza

Studia podyplomowe prowadzone są w Kaliszu w formie cyklicznych zjazdów.

Zakres tematyczny:

Studia podyplomowe obejmują swoim zakresem tematykę związaną z mediacją w perspektywie prawa karnego a także mediacją po wyroku, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z pracy zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej i kuratorów sądowych. Słuchacze w trakcie wykładów zapoznani zostaną z zagadnieniami praktycznymi w ramach obowiązujących regulacji prawnych, które pozwolą im na zdobycie wiedzy i umiejętności w celu pełnego urzeczywistnienia idei sprawiedliwości naprawczej opartej na mediacji.

Studia podyplomowe umożliwią słuchaczom udział w warsztatach oraz konwersatoriach, które pozwolą na kształtowanie ich umiejętności praktycznych oraz rozszerzanie kompetencji analitycznych potrzebnych w procesie rozwiązywania sporów. Zakres studiów podyplomowych pozwoli na właściwe przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji mediatora poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia mediacji.

Studia podyplomowe prowadzone są w Kaliszu w formie cyklicznych zjazdów. 

Rozpoczynają się w październiku 2020 r.,  kończą w czerwcu 2021 r.

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem zaliczenia z wszystkich przedmiotów i pozytywnym złożeniem egzaminu końcowego.

Absolwent studiów podyplomowych Mediacje i sprawiedliwość naprawcza uzyskuje kwalifikacje podyplomowe potwierdzone świadectwem.

Kwalifikacja na studia podyplomowe: 

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu 40 miejsc.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej są przyjmowani na studia podyplomowe w ramach ustalonego limitu 20 miejsc, przy czym  funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej pełniący służbę lub zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych położonych w miejscowościach odpowiadających obszarowi właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie przyjmowani są w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Zawodowi kuratorzy sądowi są przyjmowani na studia podyplomowe w ramach ustalonego limitu 20 miejsc, przy czym zawodowi kuratorzy sądowi działających na obszarze działania apelacji lubelskiej przyjmowani są w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 18.09.2020 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  • podania o przyjęcie na studia podyplomowe, 
  • ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe,
  • odpisu lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, 
  • zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej albo zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku zawodowego kuratora sądowego,
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w studiach podyplomowych,
  • deklarację udziału w Projekcie,
  • oświadczenie uczestnika projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
  • dwa egzemplarze podpisanej umowy uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości – kampus mundurowy SWWS przy ul. Wrocławskiej 193-195 w Kaliszu (62-800), najpóźniej do dnia 25.09.2020 r.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości umowy uczestnictwa w projekcie.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Studia podyplomowe w zakresie Mediacji i sprawiedliwości naprawczej są finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.