Przejdź do treści
Kształcenie – studia podyplomowe

Mediacje i sprawiedliwość naprawcza

Studia podyplomowe prowadzone są w Warszawie w formie cyklicznych zjazdów.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

Opłata rekrutacyjna nazwa odbiorcy:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
kwota: 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć)
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opł.rekrutacyjna: PD.MiSN, adres email

(przykład: Anna Kowalska, opł.rekrutacyjna:PD.MiSN., )

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 24.10.2022 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  • wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe,
  • odpisu lub oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych,
  • zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe znajdziesz w warunkach i trybie rekrutacji

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, najpóźniej do dnia 27.10.2022 r.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Uczelnią umowy o kształcenie.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Etap rekrutacjiTermin
Rozpoczęcie rejestracji kandydatów na studia podyplomowe w systemie IRK1 sierpnia 2022 r.
Zakończenie rejestracji kandydatów na studia podyplomowe w systemie IRK21 października 2022 r.
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowe w systemie IRKdo 24 października 2022 r.
Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowedo 27 października 2022 r.
Publikacja listy słuchaczy przyjętych na studia podyplomowedo 28 października 2022 r.
MENU