Przejdź do treści
Kształcenie

Studia II stopnia stacjonarne
Penitencjarystyka

Absolwent studiów w zakresie Penitencjarystyki uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz tytuł zawodowy magistra.

KIERUNEK: PENITENCJARYSTYKA – studia stacjonarne II stopnia

Na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej, przyjmowane są w ramach limitu wyłącznie osoby będące funkcjonariuszami Służby Więziennej w służbie kandydackiej, które spełniają łącznie następujące warunki:


1) ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka;
2) złożyły egzamin na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej;
3) został im nadany pierwszy stopień w korpusie chorążego Służby Więziennej.


Rekrutacja kandydatów na studia, obejmuje:
1) rejestrację kandydatów
2) postępowanie kwalifikacyjne.


Rekrutację przeprowadza uczelniana komisja rekrutacyjna powołana zgodnie z § 51 ust. 1 statutu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, stanowiącego załącznik do decyzji Ministra
Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.


Opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, nie pobiera się.

Rekrutacja rozpoczyna się uruchomieniem procesu rejestracji, a kończy się ogłoszeniem listy
kandydatów przyjętych na studia.
Rejestracja kandydatów na studia obejmuje:
1) założenie indywidualnego konta rekrutacyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK
2) uzupełnienie wymaganych danych w systemie IRK, ankieta osobowa kandydata na studia oraz wniosek o przyjęcie na studia
3) przesłanie lub osobiste złożenie w sekretariacie Uczelni wypełnionego, opatrzonego datą
wniosku o przyjęcie na studia, dostępnego w systemie IRK;
4) zamieszczenie w systemie IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej w formacie
500×625 pikseli (po weryfikacji zdjęcie powinno mieć status „zaakceptowane”)

W terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji kandydat powinien dostarczyć:
1) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał lub odpis do wglądu, celem
poświadczenia kopii przez SWWS lub zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia;
2) wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia dostępną w systemie IRK

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w roku akademickim 2022/2023:

01.08.2022 r. – 26.09.2022 r
Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji.
do 28.09.2022 r. Sporządzenie listy rankingowej kandydatów i podanie wyników
kwalifikacyjnych na studia.
do 28.09.2022 r. Uzupełnienie dokumentów przez kandydatów. Umieszczenie informacji na stronie internetowej Uczelni o sposobie dostarczenia (osobiście lub drogą pocztową – liczy się data wpływu) wymaganych dokumentów do siedziby Uczelni w Kaliszu.
29.09.2022 r. Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów.

MENU