Przejdź do treści
Kształcenie

Studia II stopnia niestacjonarne
Penitencjarystyka

Absolwent studiów w zakresie Penitencjarystyki uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz tytuł zawodowy magistra.

KIERUNEK: PENITENCJARYSTYKA – studia niestacjonarne II stopnia

Wymagania

Studia są przeznaczone dla osób spełniających kryteria określone w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nazwa odbiorcy:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
kwota:  85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pieć złotych)
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna: Pe.II.DZ

O kwalifikacji na studia decyduje:

  • kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku SWWS (decyduje data wykonania przelewu).


Kandydaci na studia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka w SWWS kwalifikowani są poza kolejnością.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 27.08.2022 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości – kampus mundurowy, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz, najpóźniej do dnia 03.09.2022 r.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Uczelnią umowy o kształcenie.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Opłata roczna za studia w zakresie Penitencjarystyki wynosi 3.100 zł.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

    MENU