Przejdź do treści
Kształcenie – Studia podyplomowe

Dowodzenie działaniami specjalnymi

Wymagania

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

  • kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji tj. do dnia 14.10.2022 r., na numer rachunku Uczelni (decyduje data wykonania przelewu).

Dokumenty, należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości – kampus mundurowy, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz

Opłata rekrutacyjna nazwa odbiorcy:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264

kwota: 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć)
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opł. rekrutacyjna: PD.DDS, adres email

(przykład: Anna Kowalska, opł. rekrutacyjna:PD.DDS., )

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Dowodzenie działaniami specjalnymi” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 17.10.2022 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  • wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe,
  • odpisu lub oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych,
  • zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe znajdziesz w warunkach i trybie rekrutacji

Dokumenty, należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości – kampus mundurowy, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Uczelnią umowy o kształcenie.

Opłata roczna za studia podyplomowe w zakresie Dowodzenie działaniami specjalnymi wynosi 4.400 zł (słownie: cztery tysiące czterysta), natomiast dla:

a) pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej (na podstawie zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej);
b) pracowników jednostek współpracujących ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości na podstawie porozumienia lub umowy o współpracę (na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu w jednostce współpracującej ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości).
– obowiązuje zwolnienie z 50% tej opłaty.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Lp. Etap rekrutacjiTermin
1. Rozpoczęcie rejestracji kandydatów na studia podyplomowe w systemie IRK1 sierpnia 2022 r.
2. Zakończenie rejestracji kandydatów na studia podyplomowe w systemie IRK14 października 2022 r.
3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowe w systemie IRKdo 17 października 2022 r.
4. Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowedo 20 października 2022 r.
5. Publikacja listy słuchaczy przyjętych na studia podyplomowedo 21 października 2021 r.
MENU