Kształcenie – Studia podyplomowe

Dowodzenie działaniami specjalnymi

Studia podyplomowe Dowodzenie działaniami specjalnymi realizowane w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak również innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i dowodzenia.

Studia dedykowane są dla osób zajmujących się planowaniem, realizacją i dowodzeniem działaniami.

W toku studiów podyplomowych Dowodzenie Działaniami Specjalnymi, po zdaniu dodatkowego egzaminu, będzie możliwość uzyskania uprawnień prowadzącego strzelanie, a także uprawnień instruktora taktyki i technik interwencyjnych oraz certyfikatu ukończenia szkolenia. Treści programowe studiów obejmują zagadnienia niezbędne do uzyskania uprawnienia prowadzącego strzelanie oraz instruktora taktyki i technik interwencyjnych.

Studia trwają dwa semestry, opłata roczna za studia podyplomowe w wysokości 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych).

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, a słuchaczem.

W toku studiów podyplomowych realizowane będą przedmioty:

 • Podstawy zarządzania i dowodzenia,
 • Struktura dowodzenia,
 • Rozpoznanie miejsca realizacji działań,
 • Komunikacja i łączność,
 • Prawne aspekty dowodzenia działaniami specjalnymi,
 • Elementy TC3,
 • Taktyka działań interwencyjnych,
 • Cyberprzestępczość,
 • Nawigacja i topografia,
 • SIGINT – rozpoznanie radioelektroniczne,
 • Specjalne szkolenie strzeleckie,
 • Organizacja działań na poziomie strategicznym,
 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom działań specjalnych,
 • Taktyka działań specjalnych.