Przejdź do treści
Kształcenie – Studia podyplomowe

Administracja europejska

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

 O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

  • kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji tj. do dnia 21.10.2022 r., na numer rachunku Uczelni (decyduje data wykonania przelewu).

Opłata rekrutacyjna nazwa odbiorcy:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
kwota:  85,00 zł (słownie: osiemdziesiąci pięć)
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opł.rekrutacyjna: PD.AE, adres email
(przykład: Anna Kowalska, opł.rekrutacyjna: PD.AE., )

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku Administracja europejska przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 24.10.2022 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe znajdziesz w warunkach i trybie rekrutacji

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa. 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Uczelnią umowy o kształcenie.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Lp.Etap rekrutacjiTermin
1.Rozpoczęcie rejestracji kandydatów na studia podyplomowe w systemie IRK 1 sierpnia 2022r.
2.Zakończenie rejestracji kandydatów na studia podyplomowe w systemie IRK21 października 2022r.
3.Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowe w systemie IRKdo 24 października 2022r.
4.Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowedo 27 października 2022r.
5.Publikacja listy słuchaczy przyjętych na studia podyplomowedo 28 października 2022r.
pl_PLPolish
MENU