Kolejne nowe książki podejmujące problematykę bezpieczeństwa publicznego

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ukazały się dwie książki podejmujące problematykę bezpieczeństwa publicznego.

Podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa państwa musi uwzględniać różne scenariusze, umożliwiające jego szybkie i sprawne funkcjonowanie w każdych warunkach oraz w reakcji na wszelkiego typu niebezpieczeństwa i kryzysy. Istotę tych działań implikuje ich charakter, który sprowadza się do eliminowania i neutralizowania zjawisk postrzeganych, jako negatywne. W szczególności dotyczy to projektowania bezpieczeństwa państwa w zakresie ochrony ludności i instytucjonalnego wymiaru bezpieczeństwa publicznego. Tematyka ta stanowi cel analiz podjętych przez grupę badaczy funkcjonujących w środowisku Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Efektem tych działań są dwie monografie, wydane przez IWS oraz WSKiP, a mianowicie: Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego. Przeciwdziałanie zagrożeniom. Rola służb, pod redakcją dr hab. Tomasza Kośmidera i płk dr. Marcina Strzelca oraz Współczesny wymiar bezpieczeństwa publicznego. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni. Działania profilaktyczne, pod redakcją dr hab. Tomasza Kośmidera i ppłk dr. Leszka Kołtuna.

Publikacje wpisują się w rozwijany współcześnie nurt badań nad bezpieczeństwem z uwzględnieniem właściwej mu wielowymiarowości i interdyscyplinarności.

Czytelnika może zaskoczyć nie tylko mnogość powiązań łączących te kategorie, ale także liczne akcenty nowatorskie.

Pełny dostęp do monografii:

Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego. Przeciwdziałanie zagrożeniom. Rola służb >>> link

 

Współczesny wymiar bezpieczeństwa publicznego. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni. Działania profilaktyczne >>> link

Opracowanie: dr hab. Tomasz Kośmider, Zespół ds. public relations WSKiP