Finał prac nad projektem dotyczącym prawno-instytucjonalnego wymiaru bezpieczeństwa publicznego i powszechnego w łowiectwie

15 grudnia 2021 r. miało miejsce spotkanie zespołu badawczego – złożonego z pracowników naukowych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego –  zajmującego się prawno-instytucjonalnymi aspektami bezpieczeństwa publicznego i powszechnego w łowiectwie, w czasie którego zaprezentowane zostały sprawozdania końcowe z prac poszczególnych podzespołów analizujących różne aspekty uwzględniające problematykę bezpieczeństwa w łowiectwie zarówno
w wymiarze strukturalnym, jak i personalnym. Spotkaniu zespołu badawczego, którego kierownikiem był prof. dr hab. Tomasz Kośmider, przewodniczył Rektor-Komendant SWWS gen. dr Marcin Strzelec.

Projekt podzielony został na pięć podzespołów tematycznych, których efekty działań przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa
w środowisku myśliwych. Tematyka badań oscylowała wokół zagadnień związanych z posiadaniem i wykorzystaniem broni myśliwskiej, wypadkami z jej użyciem, strzelnic myśliwskich, podnoszeniem jakości szkoleń oraz współpracy w zakresie ratownictwa medycznego, także w kontekście współdziałania z innymi podmiotami bezpieczeństwa.

Celem badań podzespołu pierwszego było przeanalizowanie aspektów prawnych, orzeczniczych i praktycznych uprawnień do posiadania broni przez myśliwych. W obszarze zainteresowania badaczy znalazła się kwestia stanu faktycznego i prawnego w zakresie ubiegania się i posiadania broni przez członków PZŁ w Polsce w aspekcie wpływu na bezpieczeństwo publiczne oraz określenie różnic
w zakresie norm związanych z posiadaniem broni i ubieganiem się o broń dla poszczególnych grup posiadaczy broni. Wskazano czytelne, weryfikowalne i jednolite kryteria w obszarze procedur uzyskiwania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, jak również trybów weryfikowania i okresów ich obowiązywania – w kontekście dostępu do broni.

Podzespół drugi zajmował się organizacją kształcenia zdalnego w PZŁ. Jego głównym celem było stworzenie kursów online dla myśliwych. Przygotowano i przeprowadzono m.in. „Pilotażowy kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej”. Wdrożenie kształcenia zdalnego w Polskim Związku Łowieckim stanowi szansę zdobywania oraz aktualizacji wiedzy nowymi kanałami, tak bardzo istotnej
z punktu widzenia zadań realizowanych przez PZŁ. 

Podzespół trzeci skupiony był na problematyce związanej z prawno-administracyjnym aspektem lokalizacji strzelnic oraz stabilności ich funkcjonowania w kontekście rozwoju miast, a także wygenerowaniem wytycznych obowiązujących przy budowie nowych strzelnic z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, administracyjnych, prawa budowlanego wraz z przygotowaniem koncepcji zmian legislacyjnych, a w sposób szczególny ochroną strzelnic w zakresie zapewnienia właściwych standardów bezpieczeństwa. Zaproponowany został nowy regulamin strzelnic.

Podzespół czwarty koncentrował się na warunkach bezpieczeństwa związanych z użyciem i wykorzystaniem broni, a także jej przechowywaniem i przewożeniem. Wiele uwagi poświęcono działaniom podejmowanym w związku z wypadkami z użyciem broni. Analizie poddano stan prawny, zaproponowano też zmiany modelu szkolenia i doskonalenia umiejętności myśliwych. Głównym celem zespołu badawczego było zaproponowanie rozwiązań, które mogą doprowadzić do wzrostu bezpieczeństwa w trakcie użycia, wykorzystywania, przechowywania i przewożenia broni palnej.

Ostatni, piąty podzespół rozpatrywał problem zaangażowania myśliwych w działania ratownicze, a głównym celem jego aktywności było przeprowadzenie badań o zasięgu krajowym, dotyczących analizy zagadnień z zakresu pierwszej pomocy w środowisku PZŁ
z uwzględnieniem współdziałania z innymi służbami mundurowymi. Jednym z efektów podjętych badań stało się opracowanie materiału szkoleniowego oraz uruchomienie i ewaluacja kursów z zakresu pierwszej pomocy. 

W opracowaniu znajdują się publikacje uwzględniające zakres zadaniowy podejmowany przez PZŁ.