Finał Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

W dniu dzisiejszym w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości  przy ulicy Belwederskiej w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom i finalistom Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości oraz uczestnikom Konkursu Legislacyjnego „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo” pod nazwą „Edukacja prawna w wymiarze sprawiedliwości – uroczyste podsumowanie”.

Celem Konkursu było zwiększenie świadomości społecznej w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa, przy jednoczesnej aktywizacji i mobilizacji młodzieży do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs dał również uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego, co przyczyni się do poszerzenia wiedzy o procesie legislacyjnym w aspekcie praktycznym.

Otwarcia gali dokonali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – dr Marcin Romanowski, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości – dr hab. Marcin Wielec, Dyrektor Wydziału Edukacji Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Sopiński oraz Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – gen. dr Marcin Strzelec.

Wiceminister sprawiedliwości wyraził swoje zadowolenie z dotychczasowego zaangażowania młodego pokolenia w znajdowanie praktycznych rozwiązań ważnych społecznych problemów. Szczególną wartość w tym zakresie stanowi edukacja prawna, pozwalająca uczniom skonfrontować ich dotychczasowe doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów. Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego.

Gala stanowiła uwieńczenie projektów realizowanych przez Wydział ds. Edukacji Prawnej MS oraz stałą się doskonałą okazją dla uczniów, by poznać  ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczącą możliwości kształcenia na stacjonarnych, bezpłatnych studiach prawniczych o profilu praktycznym, do podjęcia których zachęcał – gen. dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant SWWS.

Prowadzone przez SWWS studia prawnicze oferują studentom m.in.: praktyczny program nauczania, indywidualnych opiekunów naukowych, naukę prawniczych języków obcych, praktyki i staże, stypendia naukowe i socjalne, zakwaterowanie w akademiku oraz dostęp do podręczników on-line. Celem studiów jest kształcenie przyszłych prawników, którzy będą posiadali najwyższe kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie standardy etyczne niezbędne do wykonywania zawodów prawniczych, zwłaszcza tych, które mają na celu służbę na rzecz Państwa Polskiego.

W ramach gali odbył się wykład gościa specjalnego Pana Kajetana Rajskiego, redaktora naczelnego Kwartalnika „Wyklęci” . Po spotkaniu uczniowie wraz z nauczycielami i opiekunami zostali zaproszeni do  zwiedzania Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Zagadnienie związane ze świadomością prawną obywateli jest jednym z wyznaczników rozwoju i odpowiedzialnej postawy społeczeństwa potrafiącego  rozwiązywać swoje problemy za pomocą legalnych metod, korzystając z narzędzi, jakie daje prawo. W tym zakresie szczególnego znaczenia nabierają realizowane przez SWWS wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia z zakresu edukacji prawnej.  Stają się one zalążkiem systemowego podejścia do nauki prawa, stanowią aktywny czynnik i komplementarny komponent rozwoju jednostki.

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS