Działania ukierunkowane na transfer wiedzy oraz implementację wypracowanych rozwiązań

Działania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ukierunkowane są na transfer wiedzy oraz implementację wypracowanych rozwiązań. Rezultaty działalności badawczo-rozwojowej uczelni znajdują zastosowanie w działalności różnych podmiotów bezpośrednio lub pośrednio związanych z profilaktyką zagrożeń społecznych, porządkiem publicznym oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Beneficjentami działalności Uczelni są instytucje powiązane z różnymi podmiotami publicznymi, prywatnymi i poza rządowymi oraz przedstawiciele różnych środowisk społecznych. Oddziaływanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych ma wpływ m.in. na: gospodarkę, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa, rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

więcej
Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS