Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej swws.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-28.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-28

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Przybysz, . dostępna pod adresem ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 602 44 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu proszę podać:

  • imię i nazwisko,
  • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości realizuje swoje zadania w kilku obiektach na terenie Warszawy: przy ulicy Wiśniowej 50, przy ulicy Karmelickiej 9, przy ul. Koszykowej 8 oraz w obiektach na terenie Kalisza przy ulicy Wrocławskiej 193-195 i ul. Łódzkiej 2.

W obiekcie przy ul. Wiśniowej 50 w Warszawie Uczelnia od roku 2018 użytkuje trzy kondygnacje budynku II piętro, III piętro, poddasze budynku oraz jedno pomieszczenie w piwnicy. Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, najbliższe miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Budynek mieszczący przy ul. Karmelickiej 9 w Warszawie, nie jest w pełni przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku jest płaskie bezpośrednio z ulicy i nie powinno stanowić bariery. Na wyremontowanych przez Uczelnię kondygnacjach nie ma progów, które mogłyby stanowić problem w poruszaniu się po piętrze. Budynek ma 6 kondygnacji i dwa dźwigi osobowe, które nie spełniają wszystkich wymogów, aby można stwierdzić, że są przystosowane do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, najbliższe miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się przy ul. Nowolipki 10 (od strony ul. Karmelickiej).

Uczelnia od 2022 jest najemcą dwóch kondygnacji (parter i pierwsze piętro) nieruchomości przy ul. Koszykowej 8, w której swoją siedzibę ma Centrum Badań Polityki Europejskiej SWWS. Nieruchomość nie spełnia wymagań dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do siedziby SWWS CBPE można wejść bezpośrednio z ulicy dzwoniąc domofonem, w pomieszczeniach znajdują się drewniane schody, które umożliwiają dostęp do podwyższonego parteru oraz wejście na piętro. Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, najbliższe miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się przy ul. Koszykowej 10.

Nieruchomość przy ul. Belwederskiej 44c w Warszawie, przed wejściem głównym do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, natomiast brak jest do niego podnośnika, windy czy poręczy – w związku z tym nie spełnia on określonych wymogów. Budynek ma 6 kondygnacji i ma dwa dźwigi osobowe, nie spełniają wszystkich wymogów. W windach znajdują się klawiatury posiadające język Braille’a, wyświetlane są również numery pięter, brak jest podawania komunikatów głosowych. Ciągi komunikacyjne w budynku są szerokie, podobnie jak drzwi wejściowe do pokoi oraz pomiędzy innymi pomieszczeniami użytkowymi. W budynku nie ma progów, które utrudniałyby poruszanie się po piętrze. Na klatce schodowej brak jest windy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak jest miejsca postojowego wyznaczonego dla osób ze szczególnymi potrzebami, najbliższe miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się przy ul. Sulkiewicza 10.

Budynki znajdujące się w Kaliszu ul. Wrocławska 193-195 i budynki przy ul. Łódzkiej 2 w Kaliszu oraz teren na którym znajdują się obiekty nie spełniają wymagań dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak jest miejsca postojowego wyznaczonego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na terenie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Informujemy, że na teren Uczelni można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

pl_PLPolish
MENU