Certyfikacja

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości prowadzi nabór do programu Certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej. Program edukacji penitencjarnej skierowany jest do klasy szkół ponadpodstawowych.

Przystąpienie do certyfikacji SWWS daje możliwość uczestnictwa zgłoszonych klas w szkoleniach, programach, projektach i konferencjach przygotowywanych przez pracowników naukowych Uczelni. Celem programu edukacji penitencjarnej jest przede wszystkim wspomaganie systemu kształcenia przyszłych funkcjonariuszy służb mundurowych poprzez:

  1. kształtowanie pośród uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, kształtowanie empatii i wrażliwości przez angażowanie w działalność prospołeczną;
  2. zdobywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą;
  3. zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym w szczególności nieletnich oraz zasadami odpowiedzialności prawnej;
  4. zdobywanie przez uczniów wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Służby Więziennej oraz zapoznawanie uczniów z procesem szkolenia funkcjonariuszy;
  5. promowanie Służby Więziennej i wspieranie systemu kształcenia przyszłych funkcjonariuszy Służby Więziennej;
  6. wspieranie procesu edukacyjnego i wychowawczego, kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw pośród młodzieży oraz promowanie właściwych postaw moralnych przez upowszechnianie wartości obecnych w etosie służby mundurowej;
  7. wspieranie absolwentów przy wyborze ścieżki rozwoju w kierunku służb mundurowych;
  8. podnoszenie sprawności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia;
  9. edukację w zakresie działania w zespole i skutecznej komunikacji;
  10. rozwój umiejętności w zakresie oceny ryzyka i niesienia pomocy w sytuacjach zagrożeń naturalnych, cywilnych i militarnych.

Certyfikat przyznawany jest za realizację uzgodnionego programu zapewniającego nabycie przez uczniów umiejętności służących im nie tylko w przyszłym życiu zawodowym, ale i prywatnym, wykształcenie prospołecznych postaw i nawyków aktywnego, świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu codziennym.

Nabór do programu jest otwarty przez cały rok dla wszystkich szkół ponadpodstawowych posiadających możliwości organizacyjne i kadrowe do prowadzenia szkolenia penitencjarnego przy wsparciu Uczelni.

Absolwentom klas, które uzyskają Certyfikat zrealizowania Ram Certyfikacyjnych uwzgledniający cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą w Służbie Więziennej, zgodnie z art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, 1610 i 2122), przysługiwać będą punkty przy rekrutacji na stacjonarne studia kandydackie I stopnia na kierunku Penitencjarystyka prowadzone na Uczelni, jak i przy rekrutacji do Służby Więziennej.

Aby przystąpić do programu Certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Załączniki 1. Regulamin nadawania certyfikatu w zakresie edukacji penitencjarnej

Załącznik 2. Ramy certyfikacyjne realizacji programu kształcenia w klasach mundurowych szkół ponadpodstawowych z zakresu edukacji penitencjarnej

Załącznik 3. Formularz zgłoszenia do udziału w programie certyfikowania klas szkół ponadpodstawowych w zakresie „edukacji penitencjarnej”

W przypadku pytań lub chęci przystąpienia do programu zapraszam do kontaktu z Działem Organizacji Kształcenia SWWS pod numerem telefonu: 22 602 44 19, a także poprzez kontakt mailowy:

Aktualności

Relacja z obozu dla uczniów klas mundurowych z Raciąża i Czarnego, które przystąpiły do programu Certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej

W listopadzie br. na terenie Kampusu Mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu odbył się obóz dla uczniów klas mundurowych, które przystąpiły do programu Certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej, prowadzonego przez SWWS.

Podczas spotkania uczniowie wzięli udział w licznych zajęciach o charakterze edukacyjnym, które obejmowały takie zagadnienia jak: zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej; podstawowe zasady służbowego zachowania się funkcjonariuszy; wybrane przykłady naruszenia dyscypliny służbowej na podstawie ustawy o Służbie Więziennej; charakterystyka służby ochronnej zakładów karnych i aresztów śledczych; ochrona jednostek organizacyjnych SW. Omówione zostały także sposoby postępowania i przeciwdziałania ze strony personelu więziennego na reakcje osadzonych podczas izolacji więziennej (m.in.: postawy roszczeniowe, nawykowe zachowania, zaburzenia psychiczne, zachowania autoagresywne), a także techniki radzenia sobie ze stresem.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości przygotowała także pokaz uzbrojenia, zajęcia praktyczne z obsługi sprzętu interwencyjnego i ratunkowego. Nie zabrakło również elementów dotyczących pierwszej pomocy taktycznej (TCCC/TECC).

Uczniowie odwiedzili też były Zakład Karny w Kaliszu, gdzie poznali historię tego obiektu i mogli zobaczyć jak jeszcze niedawno wyglądał pobyt w warunkach izolacji więziennej.

Atrakcją były również zajęcia z samoobrony − technik transportowych i obezwładniających oraz wspaniała rywalizacja pomiędzy szkołami na strzelnicy, w której z wielkim zaangażowaniem wzięli udział także wychowawcy klas podlegających Certyfikacji.

Dziękujemy uczniom i wychowom ze Społecznego Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem za przyjazd  do Kampusu Mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz aktywny udział w zajęciach.